Tethys Oil AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport – 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017 (andra kvartalet 2017)

·        Produktionen uppgick till 12 354 fat per dag (12 477 fat per dag)

·        Intäkter uppgick till MUSD 28,5 (MUSD 31,4)

·        EBITDA uppgick till MUSD 18,2 (MUSD 21,0)

·        Resultat efter skatt uppgick till MUSD 4,8 (MUSD 10,6)

·        Vinst per aktie uppgick till USD 0,14 (USD 0,31)

·        Nio nya borrhål färdigställda på Block 3&4

·        Två nya förkastningsblock på Farha South framgångsrikt borrade och konstaterade oljeförande

·        Borrning av prospekteringshålet Samah-1 pågår

 

MUSD (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2017 Andra kvartalet 2017 Tredje kvartalet 2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 354 12 477 12 297
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 568 796 565 331 501 167
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 48,6 53,7 45,8
       
Intäkter 28,5 31,4 26,1
EBITDA 18,2 21,0 15,7
Rörelseresultat 8,2 11,0 4,5
Periodens resultat 4,8 10,6 6,4
Nettokassa 47,5 32,3 48,2
Investeringar i olje- och gastillgångar 4,1 15,1 9,3
       
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,14 0,31 0,19

 

MUSD (om inte annat anges) Nio månader 2017 Nio månader 2016 Helåret 2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 441 12 224 12 235
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 698 827 1 773 929 2 357 701
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 51,0 38,6 40,5
       
Intäkter 89,2 66,3 87,1
EBITDA 58,5 34,4 44,0
Rörelseresultat 28,5 1,2 -0,5
Periodens resultat 22,1 1,1 2,7
Nettokassa 47,5 48,2 39,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 32,2 33,5 48,5
       
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,64 0,03 0,08

Brev till aktieägare

Vänner och investerare,
Under det tredje kvartalet 2017 fortsätter Tethys Oil att leverera solida resultat från bolagets verksamhet i Oman. Detta trots att kvartalet påverkades av lägre oljepriser under sommaren. Block 3&4 fortsätter tydligt visa att det förblir en mycket robust och uthållig tillgång. Operativt fortsätter vi att fokusera på optimering av vår befintliga produktion samtidigt som vi investerar i prospektering för framtida tillväxt. Den framgång vi haft hittills med 2017 års prospekteringsprogram indikerar att vi har all anledning att vara fortsatt optimistiska över tillväxtpotentialen inom blocken. Efter två framgångsrika prospekteringsborrningar under första halvåret 2017 genomförs nu en tredje prospekteringsborrning på en struktur belägen omkring 5 kilometer söder om förra kvartalets oljefynd Ulfa. Två ytterligare prospekteringsborrningar planeras att inledas under fjärde kvartalet 2017. Därtill pågår de sista förberedelserna inför lanseringen av ett nytt 3D-seismikprogram, som skall genomföras på ett område öster om Ulfa-fyndet.

Under kvartalet fortsatte utvidgningen av Farha Southfältet genom att två nya, tidigare oborrade förkastningsblock, borrats och befunnits oljeförande. Så här långt under året har fem tidigare oborrade förkastningsblock tillförts verksamheten på Farhafältet. Sammanlagt nio borrningar slutfördes på Block 3&4 under tredje kvartalet, inklusive utvärderings- och produktionshål och borrhål för vatteninjicering.

Produktion
Vi producerade 1 136 559 fat olja under kvartalet, vilket låg i linje med andra kvartalet 2017. Under kvartalet noterades den högsta produktionen någonsin på Block 3&4 under en månad då 12 719 fat per dag producerades i juli. Dock var produktionen i september svagare och uppgick till 11 894 fat per dag, vilket var under produktionsrekommendationen. Uppdateringsarbeten utförs på Block 3&4, vilken inkluderar byte av rörledningar och förbättring av vattenhanteringen. Dessa arbeten syftar till att förbättra den långsiktiga verksamheten, men påverkar kortsiktigt produktionen negativt.

Till följd av förlängningen av OPEC överenskommelsen med vissa produktionskvoter, förväntar vi oss att Tethys Oils genomsnittliga dagliga produktion fram till slutet av första kvartalet 2018 kommer att ligga i linje med den genomsnittliga dagliga produktionen hittills under 2017, med fortsatt, och möjligen ökande, månatliga variationer.

Oljeprismiljön
Efter ett väsentligt fall under juni, bottnade oljepriserna i slutet av andra kvartalet 2017 kring USD 44 per fat. Under tredje kvartalet har oljepriserna gradvis stärkts för att nå cirka USD 60 per fat vid kvartalets slut. Mot bakgrund av de två månaders förskjutning vi har i erhållet försäljningspris, kommer vi fullt ut kunna dra fördel av dessa nya nivåer under det fjärde kvartalet. Under det tredje kvartalet minskade vårt genomsnittliga försäljningspris per fat med nästan 10 procent från USD 53,7 per fat under andra kvartalet till USD 48,6 per fat.

Tredje kvartalet i fokus
Trots att det lägre oljepriset påverkade våra intäkter och EBITDA negativt jämfört med andra kvartalet, var vår finansiella utveckling fortsatt stark. Under kvartalet rapporterar vi intäkter om MUSD 28,5, ned 9 procent jämfört med andra kvartalet. EBITDA uppgick till MUSD 18,2, ned 13 procent jämfört med andra kvartalet. Kassaflödet från verksamheten efter investeringar i olja och gas uppgick till 15,8, vilket resulterade i att nettokassan ökade från MUSD 32,3 till MUSD 47,5. Tethys Oil betalade under andra kvartalet 2017 operatörens cash call för juli 2017, vilket resulterade i att ett cash call mindre betalades under det tredje kvartalet. Detta påverkade kassaflödet positivt. Våra operativa kostnader per fat uppgick till USD 8,1 per fat, i linje med det spann om USD 7,3 till USD 8,2 per fat som kostnaderna uppgått till de senaste fem kvartalen. Resultatet för perioden uppgick till MUSD 4,8, ned från 10,6 under det andra kvartalet. Resultatet påverkades negativt av ej kassaflödespåverkande poster till följd av den amerikanska dollarns försvagning gentemot svenska kronan under kvartalet.

Utsikter
Tethys Oil fortsätter att producera goda volymer olja. Men vi planerar också för vår framtida produktion, för 201
8 och därefter. Reservtillväxt kommer att bli allt viktigare, både för att upprätthålla befintliga produktionsnivåer och för att bygga produktionskapacitet. Vårt arbetsprogram för 2017 har varit mycket framgångsrikt, där fem nya, tidigare oborrade förkastningsblock på Farha South funnits vara oljeförande och två (av hittills två) prospekteringsborrningar resulterat i nya fynd, Erfan och Ulfa. Båda borrhålen fortsätter att generera goda flöden. Ett utvärderingsprogram pågår på Erfan, och utvärderingen av Ulfa kommer att inledas under 2018. Och förhoppningsvis kommer året fortsätta med nya fynd. Prospekteringsborrningen Samah-1 borras nu söder om Ulfa-fyndet. Vi planerar att påbörja ytterligare två prospekteringsborrningar under det fjärde kvartalet, en i nära anslutning till producerande områden och en s. k. ”far field”-borrning. För att vägleda oss i framtida prospekteringsprogram så inleder vi ett nytt 3D-seismikprogram över ett område öster om Ulfa-fyndet. Och som vi har sagt tidigare – vi har ett stort antal kartlagda oborrade och potentiellt oljeförande strukturer och vi hoppas att 3D-seismiken kommer att ge oss än fler.

Avseende kapitalstrukturen, så är vår målsättning att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna. Eftersom vi genererar mer kapital än vi kan spendera, har vi under det tredje kvartalet inlett ett återköpsprogram av egna aktier.

Så, fortsätt följ oss. Vi har många år av spännande tillväxt på Block 3&4, och vem vet, kanske på annan plats också!

Stockholm i november 2017

Magnus Nordin
Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

 

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 7 november 2017

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben: https://edge.media-server.com/m6/p/k2za9mnw

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

 

 

Tethys Oil AB – Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm, Sverige – Tel. +46 8 505 947 00 –
Fax +46 8 505 947 99 – E-mail: info@tethysoil.com  – Hemsida: www.tethysoil.com