Tethys Oil AB: Tethys Oil tilldelas ny prospekteringslicens onshore Oman

Tethys Oil kommer av Olje- och gasministeriet i Sultanatet Oman att tilldelas en ny prospekteringslicens. Block 49 är en onshore-licens som täcker ett prospektivt, men ännu förhållandevis lite undersökt område i sydvästra delen av Oman, mot gränsen till Saudiarabien. Tethys Oil kommer, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd, att vara operatör med 100 procents andel i Block 49. Tilldelning av blocket kommer att signeras den 14 november 2017.

Block 49 täcker en yta om 15 439 kvadratkilometer. Tethys Oil har fått tillgång till över 11 000 kilometer 2D seismik som samlats in av tidigare operatörer. Nio borrningar har genomförts på licensområdet, varav flera uppgetts ha påträffat spår av olja. En av dessa borrningar är Dauka-1, som 1955 blev det första borrhålet som borrades i Oman.

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 49 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Om ett kommersiellt olje- eller gasfynd görs, kommer avtalet att omvandlas till ett 15-årigt produktionsdelningsavtal, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Vid ett kommersiellt olje- eller gasfynd, kommer ett av omanska staten ägt bolag ha rätt att förvärva upp till 30 procent av licensen, mot ersättning av nedlagda kostnader. Arbetsprogrammet under den första prospekteringsperioden består bland annat av geologiska studier, insamling och bearbetning av seismika data samt borrning.

”Vi är mycket nöjda över att ha tilldelats Block 49, och vill ta detta tillfälle i akt att framföra vårt varma tack till regeringen i Sultanatet Oman. Block 49 erbjuder just sådana möjligheter som Tethys Oil eftersökt under en längre tid. Inom licensen finns kända oljespår, den finansiella risken är initialt begränsad och det finns flera ännu lite undersökta men potentiellt omfattande ”oljeplay-koncept”. Efter mer än 10 år i Oman, har Tethys Oil byggt upp ett starkt tekniskt team. Som operatör för det nya blocket är vi övertygade om att vår omanska erfarenhet är väl lämpad för att kunna nå framgång på Block 49″, säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 5766 555
Jesper Alm, CFO, tfn +46 70 1010 980
—————————————————-

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:00 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com