Tethys Oil AB: Partners förköpsrätt utnyttjad i transaktionen om Block 53

Den 23 december meddelande Tethys Oil att bolaget hade ett ingått ett avtal om att förvärva en licensandel om två procent i Block 53 onshore Oman. Förvärvet var villkorat av myndighetsgodkännande och partners avstående från förköpsrätt. Tethys Oil har informerats av säljaren att partners förköpsrätt har utnyttjats, och Tethys Oil kommer som en följd därav inte att kunna fullfölja transaktionen.

”Vi är besvikna över att vi inte kan fullfölja detta förvärv då Block 53 skulle ha blivit ett värdefullt komplement till vår befintliga tillgångsbas. Vårt långsiktiga engagemang i Oman kvarstår och vi kommer att fortsätta att söka nya projekt och andra tillväxtmöjligheter,” säger Magnus Nordin, Verkställande Direktör, Tethys Oil.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 705 766 555

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 10:50 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com