Tethys Oil AB: Offentliggörande av förändring av antal aktier och röster i Tethys Oil

Under oktober 2018 har antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) förändrats genom utnyttjande av teckningsoptioner inom det långsiktiga incitamentsprogrammet beslutat av årsstämman den 13 maj 2015. Antalet aktier och röster i Tethys Oil har under oktober 2018 ökat med 352 560 aktier och röster.

Per den 31 oktober 2018 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 896 310.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00
———————————————————–

Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 17:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com