Tethys Oil AB: Justering av rapporteringsfel vid oljeleverans påverkar intäkter och resultat för fjärde kvartalet 2016 negativt

Tethys Oil har informerats av operatören för Block 3&4 om att ett oavsiktligt kalibreringsproblem i en mätenhet för leveransflöde resulterat i en överrapportering av mängden olja som levererats från Block 3&4 under perioden augusti 2010 till februari 2016 (”Rapporteringsfelet”). Tethys Oil uppskattar att Tethys Oils andel av Rapporteringsfelet uppgår till 157 000 fat (före statens andel). För att korrigera Rapporteringsfelet, har partnergruppen för Block 3&4 tillsammans med operatören av pipelinesystem samt Omans Olje- och gasdepartement enats om att återbetala den överrapporterade volymen kontant. Tethys Oil uppskattar att Tethys Oils andel av Rapporteringsfelet uppgår till MUSD 5,9. Justeringen av Rapporteringsfelet kommer att minska Tethys Oils intäkter och resultat för fjärde kvartalet 2016 med det beloppet. Mekanismerna för detaljerna i överenskommelsen är under utarbetande, och Tethys Oil förväntar att den slutgiltiga överenskommelsen kommer att återspegla relevanta avtal. Tethys Oil estimerar att den negativa odiskonterade nettokassaeffekten för Tethys Oil kommer att vara mindre än MUSD 1,4.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————–

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 7:15 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com