Tethys Oil AB: Första kvartalet – 31 mars 2018

Första kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017)

·         Produktionen uppgick till 11 664 fat per dag (11 726 fat per dag)

·         Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 34,2 (MUSD 30,1)

·         EBITDA uppgick till MUSD 21,5 (MUSD 19,7)

·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 9,0 (MUSD 11,0)

·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,26 (USD 0,32)

·         Prospekteringsborrningen Tibyan-1, belägen omkring 9 km sydväst om fyndet Erfan-1, resulterade i ett mindre fynd

·         Prospekteringsborrningen Luja-1, borrad i den södra delen av Block 4, genomgår en omfattande utvärdering till slutet av andra kvartalet 2018

·         Ett nytt producerande förkastningsblock på Farha South 

 

MUSD (om inte annat anges) Första kvartalet 2018 Fjärde kvartalet 2017 Första kvartalet 2017   Helåret
2017
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 11 664 11 726 12 495   12 261
Produktion, netto, efter statens andel, fat 541 686 556 729 579 642   2 308 342
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 511 998 617 577 564 700   2 316 404
           
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 63,7 53,9 50,7   51,8
           
Intäkter och övriga inkomster 34,2 30,1 29,3   119,3
EBITDA 21,5 19,7 19,3   78,2
Rörelseresultat 10,3 9,9 9,3   38,4
Periodens resultat 9,0 11,0 6,7   33,1
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,26 0,32 0,19   0,96
           
Nettokassa 52,4 42,0 40,1   42,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 13,8 8,2 13,0   40,4

Vänner och investerare,

Det är med glädje jag noterar att oljepriset åter är i medias blickfång när priset på Brentolja nu nått över USD 70 per fat, nivåer vi inte sett sedan 2014. Detta är naturligtvis bra för Tethys Oil, men ingalunda det enda positiva i vår utveckling. Våra intäkter och övriga inkomster och EBITDA ökade samtidigt som vår genomsnittliga dagsproduktion låg i linje med föregående kvartal och inom vår guidning för året. Utvärderingsprogrammet för de betingade resurserna på Block 3&4 fortsatte syftandes till att kunna överföra dem till 2P-reserver i slutet på 2018. Prospekteringsborrning har fortsatt med ett nytt fynd under kvartalet och vårt avtryck i Oman ökar i takt med att arbetet tar fart på vårt nya Block 49 i sydvästra delen av Oman.

Pågående utvärdering av fynden som gjordes 2017
Men låt mig ta sakerna i tur och ordning. Något uppenbart att lyfta fram från verksamheten under det första kvartalet är det pågående utvärderingsprogrammet av förra årets fynd. Oljefynden Ulfa, Erfan och Samah har hittills gett oss 3,4 miljoner fat i 2P-reserver och, faktiskt än viktigare, över 17 miljoner fat i betingade resurser (2C). Dessa resurser är betingade av det pågående utvärderingsprogrammet samt också av ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser, så en mycket viktig del av 2018 års arbetsprogram är att noga utvärdera dessa fynd. Vår målsättning under 2018 är att flytta så mycket som möjligt av de betingade resurserna till 2P-reserver vid årets slut, och därmed öka reserverna och produktionen.

Utvärderingsborrningar inleddes under första kvartalet. En borrigg är dedikerad till utvärderingsprogrammet och fem utvärderingsborrningar är planerade för årets första nio månader. En provisorisk produktionsanläggning (Early Production Facility) byggs också och pipelines dras. Utvärderingsprogrammet fortlöper enligt plan och den första borrningen påträffade olja som förväntat. Vi kommer naturligtvis följa arbetet noggrant och rapportera om utvecklingen i kommande rapporter.

Prospekteringsframgång
Jag vill också lyfta fram de fortsatta framgångar vi haft med prospektering. Prospekteringsborrningen Tibyan-1 borrades nära Shahdfältet och resulterade i ett fynd. Tibyan är en mindre struktur, och kommer som sådan snabbt att utvärderas och sättas i produktion. Vi förväntar oss att den kommer att stå för ett modest bidrag till reserverna, men än viktigare visar den att det fortsatt finns uppsida i prospektering av reservoarerna i bergartslagren Buah och Khufai. Därtill har vi också ökat antalet producerande förkastningsblock på Farha Southfältet med ett nytt, tidigare oborrat, förkastningsblock.

Det är utifrån detta perspektiv man skall betrakta den pågående och utökade 3D-seismikstudien om 2 000 km2. 1 200 km2 täcks med seismik i ett område öster om oljefynden Ulfa och Samah, där över 10 s.k. leads, d.v.s. potentiellt oljeförande strukturer, kartlagts med hjälp av gammal 2D-seismik. Detta är strukturer som, om de bekräftas och efter borrning visas vara oljeförande, kan bli nya producerande oljefält. Om åtminstone några av dessa potentiellt oljeförande strukturer bekräftas genom den nya 3D-seismiken, kommer vi att betydligt öka prospektiviteten i denna del av Block 3&4 och kunna borra efter olja i detta område flera år framöver.

Oljeproduktion i linje med föregående kvartal
Vår oljeproduktion under kvartalet uppgick till 11 664 fat olja per dag, i linje med de 11 726 fat olja per dag vi producerade under fjärde kvartalet 2017. Produktionen låg väl inom produktionsguidningen för 2018 om mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag.

Oljeprisökning
Tethys Oils verksamhet gynnades av det starkare oljepriset under det första kvartalet 2018. Vårt erhållna oljepris ökade från USD 53,9 per fat under det fjärde kvartalet 2017 till USD 63,7 per fat under det första kvartalet 2018, en ökning om 18 procent. Då Tethys Oils försäljningspris fastställs två månader i förväg, kommer vi gynnas av rådande starkare priser på Brent-olja framöver.

Ytterligare finansiell förstärkning
Vi är glada att kunna rapportera intäkter och övriga inkomster om MUSD 34,2, en ökning om 14 procent. Vårt EBITDA steg nio procent och uppgick till MUSD 21,5. Investeringarna i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 13,8, upp från MUSD 8,2 under fjärde kvartalet. Vår nettokassa ökade från MUSD 42,0 till MUSD 52,4 under kvartalet.

Utvärderingen av prospekteringsborrningen Luja-1
Innan jag avslutar detta brev vill jag beröra ytterligare en potentiell ljuspunkt – prospekteringsborrningen Luja-1 i den södra delen av Block 4. Borrhålet har nått sitt slutgiltiga djup och loggar indikerar oljespår i vissa bergartslager. Eftersom detta är beläget i en helt annan del av Block 4 än vi har vår pågående verksamhet, en del där lite aktivitet har skett under de senaste åren, utvärderas Luja-1 mycket noggrant för att ge oss en bättre förståelse för geologin i denna del av licensen. Flera olika mätningar i borrhålet har genomförts och borrkärnor som tagits analyseras. Ett borrhål som borrades i närheten under 1980-talet rapporterades ha påträffat oljespår, något som Luja-1 alltså bekräftar. Utvärderingen kommer att pågå under en tid framöver och det är alltför tidigt att bedöma om detta kommer att vara ett fynd då det fortfarande är oklart om den olja som påträffats kommer att kunna flöda. Men alla uppmuntrande resultat kommer bli viktiga i bedömningen om prospekteringspotentialen i den södra delen av Block 4.

Så, fortsätt följ oss, för som du just läst har vi åtskilligt kvar att göra på Block 3&4 – och detta utan att vi sagt något om vårt nya Block 49, där vi just inlett arbetet och hoppas kunna genomföra vår första seismiska studie i slutet av året.

Stockholm i maj 2018

Magnus Nordin
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare
information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

  

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 8 maj 2018

Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben: https://edge.media-server.com/m6/p/izhhdz3c

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230