Tethys Oil AB: Andra kvartalet och halvårsrapport – 30 juni 2018

 

Andra kvartalet 2018 (första kvartalet 2018)

·         Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 733 fat per dag (11 574 fat per dag)

·         Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 36,4 (MUSD 34,2)

·         EBITDA uppgick till MUSD 24,3 (MUSD 21,5)

·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 15,0 (MUSD 9,0)

·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,44 (USD 0,27)

·         Tre framgångsrika utvärderingshål borrade på fynden som gjordes 2017, med resultat i linje med, eller bättre än, förväntat

·         3D-seismikprogrammet har utökats med 750 km2 och omfattar nu sammanlagt 2 750 km2

 

MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2018 Första kvartalet 2018 Andra kvartalet 2017
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 733 11 574 12 373
Produktion, netto, efter statens andel, fat 555 201 541 686 585 506
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 529 194 511 998 565 331
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 65,6 63,7 53,7
       
Intäkter och övriga inkomster 36,4 34,2 31,4
EBITDA 24,3 21,5 21,0
Rörelseresultat 12,9 10,3 11,0
Periodens resultat 15,0 9,0 10,6
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,44 0,27 0,31
       
Nettokassa 35,8 52,4 32,3
Investeringar i olje- och gastillgångar 13,2 13,8 15,1

 

MUSD (om inte annat anges) Första halvåret
2018
Första halvåret
2017
Helåret
2017
Genomsn
ittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat
11 654 12 379 12 162
Produktion, netto, efter statens andel, fat 1 096 887 1 165 148 2 308 342
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 041 192 1 130 031 2 316 404
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 64,6 52,2 51,8
       
Intäkter och övriga inkomster 70,6 60,7 119,3
EBITDA 45,7 40,3 78,2
Rörelseresultat 23,1 20,3 38,4
Periodens resultat 24,0 17,3 33,1
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,71 0,51 0,97
       
Nettokassa 35,8 32,3 42,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 26,9 28,1 40,4

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

  • Resultaten från utvärderingsborrningarna på förra årets fynd i linje med, eller bättre än, förväntat
  • Flera tusen kvadratkilometer ny 3D seismik omkring producerande områden insamlas och tolkas
  • Produktion i linje med förväntningar och såld till gynnsamma priser

Ett bra kvartal för vår huvudtillgång, Block 3&4 onshore Oman!

Utvärderingsprogrammet är viktigt för att utveckla betingade resurser till reserver och öka produktionen. 3D seismiken är viktig för att kunna kartlägga nya potentiella oljefält i syfte att styra prospekteringsprogrammet på Block 3&4. Produktion och försäljning är självfallet av yttersta vikt för att generera de medel som behövs för Tethys Oils fortsatta expansion och för att möjliggöra för oss att fortsätta distribuera kapital till våra aktieägare.

Arbetet med den provisoriska produktionsanläggningen (Early Production Facility, ”EPF”) på Ulfa pågår. Några delmoment har tagit har tagit längre tid än planerat och vi förväntar oss nu att EPF:en tas i bruk under fjärde kvartalet 2018, omkring fyra till sex veckor senare än plan. Väl i drift så kommer EPF:en att möjliggöra att fler utvärderingsborrningar på Ulfa och Samah-fynden sätts i produktion. Det kommer också att möjliggöra att kapacitet, som idag används på produktionsanläggningen på Farha för långvarigt produktionstest från Ulfa, frigörs och åter kan användas för produktionen från Farhafältet.

Oljeproduktionen
Vår oljeproduktion i Oman ökade något under andra kvartalet 2018 och uppgick till 11 733 fat olja per dag jämfört med 11 574 fat olja per dag under första kvartalet 2018. Produktionen är i den lägre halvan av vår guidning om en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag. Allt eftersom året går väntar vi oss att den månatliga genomsnittliga produktionen ökar mot den högre halvan av intervallet. Ökningen förväntas komma när EPF:en på Ulfa tas i drift.

Andra kvartalet i fokus
Efter oljepris- och produktionsökningar är vi glada att kunna rapportera Intäkter och övriga inkomster om MUSD 36,4, en ökning om 6 procent jämfört med första kvartalet 2018. Vårt EBITDA ökade med 13 procent och uppgick till MUSD 24,3. Våra investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till MUSD 13,2, i linje
med MUSD 13,8 under första kvartalet. Under andra kvartalet distribuerades SEK 5,00 per aktie, sammanlagt MUSD 19, till aktieägarna. Därefter uppgår vår nettokassa per sista juni till MUSD 35,8.

Vi har högre operativa kostnader per fat detta kvartal än vi tidigare förväntade. Detta är delvis beroende på uppdateringsarbeten som genomförs på våra äldre fält. Vår bedömning är att de operativa kostnaderna per fat kommer att minska så snart EPF:en på Ulfa kan tas i drift och den fulla effekten av uppdateringsarbetena reflekteras i produktionssiffrorna. Dock, och som vi tidigare har guidat, förväntar vi oss att de operativa kostnaderna per fat under 2018 kommer vara något högre än under tidigare år.

Block 49
Medan Block 3&4 förblir vår huvudtillgång, så tilltar arbetet på vår prospekteringslicens, Block 49 i södra Oman på gränsen till Saudiarabien. Vi är operatörer med 100 procents intresseandel för denna stora licens (15 439 km2) och det är ett nöje att återigen få vara operatörer på en licens i Oman. Vi är på god väg att etablera kontakter med lokala samhällen och organisationer.

Den första delen av arbetsprogrammet, ombearbetning och omtolkning av befintlig seismisk data pågår. I den första fasen bearbetar vi omkring 40 linjer med 2D-seismik om över 1 000 km från seismikinsamlingar av olika ålder. Detta ger oss seismiska kartor med bättre upplösning, vilket kommer göra det möjligt för oss att söka efter mål som inte varit synliga för tidigare operatörer. Vi är ännu i början på vårt arbete, men så här långt har vi inte blivit besvikna över vad vi sett. När väl ombearbetning har slutförts blir nästa steg att avgöra om och var ny seismik behövs för att ytterligare öka vår förståelse för var på licensen det är störst sannolikhet att göra ett kommersiellt oljefynd.

Så, fortsätt följ oss – när äldre fält på Block 3&4 mognar, nya fält sätts i produktion och ny seismik möjliggör för nya oljefynd under de kommande månaderna och åren, och prospekteringsarbete på Block 49 tar fart med Tethys Oil som operatör, då är Tethys Oil på väg att tydligt öka bolagets avtryck i Sultanatet Oman.

Stockholm i augusti 2018

Magnus Nordin
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 07.30 CEST. 

Konferenssamtal
Datum: 14 augusti 2018

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben
Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/sfgja37m

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230