Tethys Oil AB: Andra kvartalet och halvårsrapport – 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017 (första kvartalet 2017)

·         Produktionen uppgick till 12 477 fat per dag (12 495 fat per dag)

·         Intäkter uppgick till MUSD 31,4 (MUSD 29,3)

·         EBITDA uppgick till MUSD 21,0 (MUSD 19,3)

·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 10,6 (MUSD 6,7)

·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,31 (USD 0,19)

·         12 nya borrhål färdigställda på Block 3&4

·         Prospekteringsborrningen Ulfa-1 flödar olja till ytan

·         Ett nytt förkastningsblock på Farha South framgångsrikt borrat och konstaterat oljeförande

·         Daglig produktion på Block 3&4 förväntas till slutet av första kvartalet 2018 ligga i linje med första halvåret 2017 till följd av förlängning av produktionsbegränsningarna inom OPEC m.fl.

 

MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2017 Första kvartalet 2017 Andra kvartalet 2016  
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 477 12 495 12 164  
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 565 331 564 700 740 844  
         
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 53,7 50,7 35,9  
         
Intäkter 31,4 29,3 20,6  
EBITDA 21,0 19,3 8,4  
Rörelseresultat 11,0 9,3 -2,5  
Periodens resultat 10,6 6,7 -2,9  
Nettokassa 32,3 40,1 41,2  
Investeringar i olje- och gastillgångar 15,1 13,0 9,0  
         
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,31 0,19 -0,09  

 

MUSD (om inte annat anges) Halvåret 2017 Halvåret 2016 Helåret 2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 486 12 188 12 235
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 130 031 1 272 762 2 357 701
       
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 52,2 35,8 40,5
       
Intäkter 60,7 40,3 87,1
EBITDA 40,3 18,8 44,0
Rörelseresultat 20,3 -3,2 -0,5
Periodens resultat 17,3 -5,2 2,7
Nettokassa 32,3 41,2 39,0
Investeringar i olje- och gastillgångar 28,1 24,0 48,5
       
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,50 -0,15 0,08

Brev till aktieägare

Vänner och investerare,
Mycket hände under andra kvartalet, även om det kanske inte är uppenbart. Tethys Oil fortsätter att vara lönsamt och betalade ut ytterligare en utdelning till bolagets aktieägare. Operationellt är vi särskilt nöjda över att vår prospekteringsverksamhet fortsätter att ge solida resultat för tillväxt. Framför allt slutfördes och testades prospekteringsborrningen Ulfa-1 framgångsrikt under andra kvartalet. Tillsammans med prospekterings-borrningen Erfan-1, som borrades under första kvartalet och utvärderades under andra kvartalet, har vi nu två nya fynd. Avhängigt av den pågående utvärderingsprocessen, har dessa fynd potential att utvecklas till nya oljefält på Block 3&4. Om så sker, är de de första sedan 2013.

Och Farha Southfältet har fortsatt att växa. Utöver de två nya, tidigare oborrade förkastningsblock som borrades och flödade olja till ytan under första kvartalet, har vi under andra kvartalet framgångsrikt borrat ytterligare ett tidigare oborrat förkastningsblock.

Sammanlagt 12 borrningar genomfördes på Block 3&4 under det andra kvartalet, inklusive en prospekteringsborrning, utvärderings- och produktionsborrningar och borrhål för vatteninjektion. Borrningarna har detta kvartal varit lyckosamma och vi fortsätter faktiskt att ha 100-procentig framgång i att borra oljeförande borrhål.

Produktion
Vi producerade 1 135 370 fat olja under kvartalet, vilket låg i linje med första kvartalet 2017. I maj rapporterades det om att OPEC hade kommit överens om att förlänga vissa produktionskvoter till slutet av första kvartalet 2018. Oman stödde denna överenskommelse. Som en följd av det förväntar vi oss att Tethys Oils genomsnittliga dagliga produktion under denna period kommer att ligga i linje med den genomsnittliga dagliga produktionen under första halvåret 2017, med viss månatlig fluktuation. Med den senaste tidens prospekteringsframgångar och den pågående optimeringen av de befintliga fälten, är vi fortsatt övertygade om att vi kommer att kunna öka vår produktion med mycket kort varsel så snart produktionsbegränsningarna hävs.

En stärkt oljeprismiljö
Oljeprismiljön stärktes under andra kvartalet, och vårt genomsnittliga försäljningspris per fat ökade 6% från USD 50,7 per fat under första kvartalet till USD 53,7 per fat. Oljepriset fortsätter dock att vara volatilt och vi upplevde ett väsentligt fall i slutet av andra kvartalet. I början på tredje kvartalet har priserna åter stigit. Det tycks som vi är låsta i ett prisintervall om ungefär USD 45-52 per fat, där intervallet bestäms av hur
aktiva riggarna är i den amerikanska skifferindustrin. Allteftersom oljekonsumtionen ökar, och produktionen från gamla fält över hela världen minskar i kombination med massiva underinvesteringar i prospektering och ny produktion, förväntar vi oss att oljepriserna så småningom stiger, möjligen till och med dramatiskt. Men vi förväntar oss inte att det rådande intervallet bryts inom närtid.

Andra kvartalet i fokus
Under det andra kvartalet rapporterar vi intäkter om MUSD 31,4, upp 7% jämfört med första kvartalet. Vårt EBITDA för kvartalet uppgick till MUSD 21,0, upp 9% jämfört med första kvartalet. Efter investeringar i olje- och gastillgångar om MUSD 15,1 och en utdelning till aktieägarna om totalt MUSD 3,8 i kombination med ett kassaflöde från verksamheten om 11,1, minskade vår nettokassa från MUSD 40,1 till MUSD 32,3. Våra operativa kostnader per fat fortsatte sjunka och uppgick till USD 7,3 per fat, ned 4 procent jämfört med första kvartalet. Vårt resultat uppgick till MUSD 10,6, upp 58% jämfört med första kvartalet.

Utsikter
Tethys Oil står starkt. Vi producerar på rekordnivåer, och även om vi för tillfället inte kan öka vår produktion och utnyttja hela vår produktionspotential, fortsätter vi att växa. Våra nya fynd och potentiellt nya fält, Erfan och Ulfa, tillsammans med fortsatta utvärderings- och produktionsborrningar på alla producerande fält samt vårt stora lager av kartlagda oborrade potentiellt oljeförande strukturer, ger oss en solid plattform för fortsatt tillväxt. Vi förblir övertygade om att produktionskapaciteten på Block 3&4 har ökat, och att vi har kapacitet för en högre produktion än den vi haft hittills i år, så snart produktionsbegränsningarna hävs.

Så, fortsätt följ oss. Tethys Oil förblir ett starkt tillväxtbolag, lönsamt på nuvarande oljepriser och med en stor framtidspotential.

Stockholm i augusti 2017

Magnus Nordin
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

 

Tethys Oil AB – Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm, Sverige – Tel. +46 8 505 947 00 –
Fax +46 8 505 947 99 – E-mail: info@tethysoil.com  – Hemsida: www.tethysoil.com

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 15 augusti 2017
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben
Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/d7bpgi88

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 07:30 CET.