Styrelsens förslag för utdelning till årsstämman 2024

Styrelsen föreslår årsstämman 2024 att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utbetalas. Bolaget utvärderar för närvarande kapitalbehoven för sin tillgångsportfölj och genomför också en strategisk översyn av sammansättningen av Koncernens portfölj av olje- och gastillgångar. Efter avslutad bedömning av kapitalbehov och den strategiska översynen avser styrelsen att lyfta frågan om värdeöverföring till aktieägarna.

Moderbolaget har per den 31 december 2023 utdelningsbara vinstmedel (fritt eget kapital) på MSEK 869,0. Per den 31 december 2023 uppgick Koncernens och moderbolagets soliditet till 88,7 procent respektive 98,0 procent.

Trots moderbolagets och Koncernens solida finansiella ställning kvarstår osäkerhet beträffande både de kort- och långsiktiga kapitalbehoven relaterade till utvecklingen av Bolagets portfölj av olje- och gastillgångar, och fram till dess att dessa till fullo förstås kan inte Styrelsen med tillförsikt bedöma Bolagets förmåga att betala utdelning för räkenskapsåret 2023.

Parallellt genomför Koncernen en strategisk översyn av sin portfölj av olje- och gastillgångar i syfte att ombalansera sammansättningen av tillgångarna och öka synligheten för tillgångarnas verkliga marknadsvärden.

Efter avslutad bedömning av kapitalbehov och den strategiska översynen avser styrelsen att lyfta frågan om värdeöverföring till aktieägarna.

Tethys Oils årsstämma 2024 äger rum den 15 maj 2024 i Stockholm.