Styrelsen i Tethys Oil föreslår utdelning och aktieinlösen om totalt SEK 3,00 per aktie

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 en
total värdeöverföring till aktieägare om SEK 3,00 per aktie, motsvarande
MSEK 106, att betalas ut för verksamhetsåret 2014. Värdeöverföringen
föreslås ske genom dels genom en utdelning om SEK 1,00 per aktie och
dels genom ett inlösenförfarande om SEK 2,00 per aktie.
Tethys Oil har genererat betydande kassaflöden under de senaste åren och
koncernens finansiella ställning är stark. Styrelsen anser därför att
det finns utrymme att skifta ut kapital till aktieägarna.
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om dels en
kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie samt dels ett inlösenförfarande
där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 2,00 per
aktie. Det motsvarar en total värdeöverföring till aktieägare om SEK
3,00 per aktie vilket innebär totalt SEK 105 575 070.
Inlösenförfarandet och utdelningen förutsätter godkännande vid
årsstämman i Tethys Oil, vilken kommer att hållas den 13 maj 2015.
Ytterligare information kring styrelsens förslag lämnas i kallelse och
handlingar till årsstämma.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com