Styrelsen i Tethys Oil föreslår inlösenförfarande om 103 miljoner SEK

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma
tisdagen den 25 oktober 2016 för att fatta beslut om ett
inlösenförfarande om 3,00 SEK per aktie, motsvarande en värdeöverföring
till aktieägarna om totalt cirka 103 miljoner SEK.

Tethys Oil har en stark finansiell ställning och fortsätter att generera
positiva kassaflöden från verksamheten. Bolagets kapitalstrukturmål är
att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till
aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.
Beaktande bolagets mål om kapitalstruktur finner styrelsen att det finns
utrymme att skifta ut ytterligare kapital till aktieägarna och samtidigt
ha kvar tillräckligt med kapital för bolagets fortsatta tillväxt.
Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att fatta beslut om ett
inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie
aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att
lösas in för 3,00 SEK per aktie. Detta motsvarar en värdeöverföring till
aktieägarna om totalt 102 643 578 SEK.
Inlösenförfarandet förutsätter godkännande av aktieägarna vid extra
bolagsstämma i Tethys Oil, vilken kommer att hållas tisdagen den 25
oktober 2016. Ytterligare information kring styrelsens förslag lämnas i
kallelsen och övriga handlingar inför den extra bolagsstämman. Bolaget
kommer även att på sin hemsida (www.tethysoil.com) publicera en
informationsbroschyr om inlösenförfarandet.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com