REKORDFLÖDEN FRÅN BLOCK 3 & 4 I OMAN: 14 981 FAT OLJA PER DAG I NOVEMBER

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och
uppgick under november 2012 till 449 425 fat olja, motsvarande en genomsnittlig
dagsproduktion om 14 981 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30
procent, motsvarande 134 828 fat, före avräkning av statens andel.

Långvariga produktionstester har skett på både Farha Southfältet på Block 3 och
Saiwan Eastfältet på Block 4. Under månaden har både det nyligen färdigställda
permanenta produktionssystemet och enheter från testproduktionssystemet (Early
Production System – "EPS") använts. Båda systemen förväntas att användas
parallellt under tiden som det permanenta produktionssystemet finjusteras.
Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av
testprogrammet och tillgänglig kapacitet.
Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com