Rapport för perioden 1 januari 2011 – 31 december 2011

Väsentliga händelser
• Resultatet för helåret 2011 uppgick till TSEK 68 991 och TSEK 44 376 för
fjärde kvartalet
• Försäljning av olja uppgick till TSEK 103 538 under 2011 och TSEK 49 839
under fjärde kvartalet
• Under första delen av januari 2012, efter rapportperioden, sålde Tethys Oil
52 484 fat olja till ett värde av TSEK 37 702 vilket inte ingår i
resultatet för 2011
• Oljeproduktionen före statens andel från Block 3 och 4 uppgick under 2011
till 423 469 fat, under det fjärde kvartalet till 197 916 fat
• Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3 och 4 uppgick till 10 047 fat per
dag i januari 2012, varav Tethys andel uppgår till 30 procent
• Fältutbyggnadsplan inlämnad till omanska myndigheter för godkännande
• Fyra nya förkastningsblock på Farha South borrade – tre påträffade olja
• DeGoyler and MacNaughton kontrakterade att utföra reservstudie
• Tethys etablerar ett andra ben med oljeproduktion och utvärderings-/
prospekteringspotential i tre licensområden onshore Litauen
• Block 15 borrhålstest avslutat – inga kolväteflöden
• Likvida medel per den 31 december 2011 uppgick till TSEK 93 105 (TSEK 190
512)
 
┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │1 jan 2011 – │1 okt 2011 – │1 jan 2010 – │1 okt 2010 – │
│  │31 dec 2011   │31 dec 2011   │31 dec 2010   │31 dec 2010   │
│ │12 månader │3 månader │12 månader │3 månader │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Produktion, före │ │ │ │ │
│statens andel │423 469 │197 916 │41 764 │32 687 │
│(fat) │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Försäljning, │ │ │ │ │
│efter statens │147 228 │69 574 │18 898 │18 898 │
│andel (fat) │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Genomsnittligt │ │ │ │ │
│försäljningspris │107,37 │108,08 │80,56 │80,56 │
│per fat, USD │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Försäljning olja │103 538 │49 839 │11 066 │11 066 │
│och gas, TSEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Rörelseresultat, │83 057 │44 393 │100 661 │6 896 │
│TSEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Kassaflöde från │113 604 │70 440 │-36 770 │-9 604 │
│verksamheten │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Resultat, TSEK │68 991 │44 376 │80 0691 │4 810 │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vinst per aktie, │2,12 │1,36 │2,60 │0,15 │
│SEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Likvida medel, │93 105 │93 105 │190 512 │190 512 │
│TSEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Eget kapital, │455 559 │455 559 │380 055 │380 055 │
│TSEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Långfristiga │- │- │- │- │
│skulder, TSEK │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Investeringar, │208 392 │36 327 │28 838 │6 990 │
│TSEK │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
 Det jämförande resultatet för helåret föregående år påverkades i betydande
utsträckning av utfarmningen till Mitsui vilken tillförde resultatet TSEK
103 236.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.
Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified
Adviser.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995;
magnus@tethysoil.com
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com
 
Huvudkontor
Tethys Oil AB
Hovslagargatan 5B
SE-111 48 Stockholm Sverige
Tel. +46 8 505 947 00
Fax +46 8 505 947 99
E-post: info@tethysoil.com
Hemsida: www.tethysoil.com
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.