Prospektiva resurser i Fahd-området, Block 58

Tethys Oil har färdigställt processen med att identifiera borrklara prospekt och volymberäkningarna för Fahd-området på Block 58. Tre potentiellt oljeförande strukturer har identifierats vilka tillsammans uppskattas innehålla 184 miljoner fat i oriskade prospektiva resurser (Pmean). Resultaten har blivit granskade av Merlin Energy Resources Ltd.

Fahd-områdets tre potentiellt oljeförande strukturer, Fahd South, Fahd South-West och Fahd uppskattas innehålla oriskade prospektiva resurser om 123 mmbo (Pmean), 21 mmbo (Pmean) repektive 40 mmbo (Pmean). De uppskattade riskade prospektiva resurserna är 26,1 mmbo (Pmean), 4,4 mmbo (Pmean) respektive 6,9 mmbo (Pmean) för de potentiellt oljeförande strukturerna Fahd South, Fahd South-West och Fahd. Se tabellen nedan för mer detaljerad information.

Fahd Souths och Fahd South-Wests prospektiva resurser finns i bergartsformationerna Ara, Buah och Khufai, medan Fahds estimat avser Buah och Khufai.

Baserat på vidare analys av sammanställningen av borrklara prospekt, kommer Tethys Oil att fastställa platsen för den första prospekteringsborrningen på Block 58 som är planerad till det tredje kvartalet.

”Sammanställningen av Fahd-områdets potentiellt oljeförande strukturer och deras respektive estimerade prospektiva resurser är en avgörande milstolpe för prospekteringen på Block 58. Vi är väldigt nöjda med att presentera den signifikanta potential vi ser i den här delen av Blocket och att vi kommer sätta det på det ultimata provet, att borra, senare i år.” säger Magnus Nordin, Tethys Oils verkställande direktör.

POTENTIELLT OLJEFÖRANDE STRUKTUR BERGARTS-FORMATION STOIIP (MMbbls) RECOVERABLE (MMbbls)   RISKED
Pmean REC
(MMbbls)
P90 P50 P10 Pmean P90 P50 P10 Pmean Pg
Fahd South Ara 26,3 99,5 289,6 135,0 4,6 18,8 60,8 27,1 0,18 4,9
Buah 70,7 240,9 653,9 310,8 12,3 45,4 135,3 62,1 0,21 13,0
Khufai 26,5 126,4 380,5 171,8 4,8 23,9 77,7 34,2 0,24 8,2
Fahd South-West Ara 5,8 20,3 51,7 25,4 1,0 3,8 10,9 5,1 0,18 0,9
Buah 14,8 42,8 94,5 49,9 2,5 8,0 20,0 10,0 0,21 2,1
Khufai 5,6 22,7 61,1 29,0 1,0 4,3 12,7 5,8 0,24 1,4
Fahd
 
Buah 23,3 89,5 251,4 118,0 4,0 16,7 52,2 23,6 0,16 3,8
Khufai 11,5 57,3 189,3 83,3 2,0 10,6 38,7 16,5 0,19 3,1

Se nedan för sammanfattningen av revisionsrapporten (egen översättning från originalet på engelska). Rapporten i sin helhet finns även bilagd i detta pressmeddelande på engelska.

Sammanfattning
Merlin Energy Resources Limited (MERL) har genomfört en granskning av Tethys Oils prospektiva resurser för utvalda potentiellt oljeförande strukturer och reservoarer på Block 58, Sultanatet Oman, per den 6 februari 2023. Data om prospektiva resurser är riskade uppskattningar av volymen av prospektiva resurser för varje av de potentiellt oljeförande strukturerna som utvärderas inom blocket; Fahd, Fahd South och Fahd South-West.

MERL har utfört detta arbete i enlighet med juni 2018 versionen av SPE/WPC/AAPG/PREE/SEG/SPWLA/EAGE Petroleum Resources Management System (PRMS) som standard för klassificering och rapportering. Den fullständiga texten av detta kan laddas ner från Petroleum Resources Management System – 2018 Update (spe.org).

PRMS kräver att en revision utförs för att uppnå rimlig säkerhet om huruvida informationen om prospektiva resurser är fri från väsentliga felaktigheter. En revision innefattar också en bedömning av huruvida informationen om de prospektiva resurserna är förenlig med de principer och definitioner som presenteras i PRMS.

Tabellen ovan visar den riskade volymen av de prospektiva resurserna som granskats. Resurserna anses av MERL utgöra en rättvis och rimlig bedömning.

Enligt MERL:s uppfattning har den granskade datan över de prospektiva resurserna i alla väsentliga avseenden fastställts och är i enlighet med PRMS, som har tillämpats konsekvent.

MERL är ett oberoende konsultföretag specialiserat på geovetenskap och ingenjörsutvärdering. Varken MERL eller den personal som är ansvarig för att författa denna rapport har, vid datumet för denna rapport, eller har haft något aktieinnehav i Tethys Oil under de senaste två åren. Följaktligen anser MERL och den personal som ansvarar för att skriva denna rapport sig vara oberoende av företaget, dess styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

MERL har relevanta och lämpliga kvalifikationer, erfarenhet och teknisk kunskap för att professionellt och oberoende värdera tillgångarna.

MERL:s granskning har till stor del begränsats till en validering av de tolkningar som presenterats av Tethys Oil, vilka anses vara rimliga. MERL uttrycker dock ingen åsikt om de underliggande data som används av Tethys Oil för att begränsa deras tolkningar, vilka inte granskades som en del av denna granskning. Data över prospektiva resurser baseras på bedömningar av framtida händelser, faktiska resultat kommer att variera och variationerna kan vara väsentliga.