PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAS ONSHORE LITAUEN

Prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore västra Litauen
har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en oborrad potentiellt
oljeförande struktur belägen nära producerande oljefält. Borrningen kommer
också att genomborra tjocka skifferlager, vilka kommer att undersökas avseende
potentialen för utvinning av okonventionella kolväten. Arbetet med borrningen
väntas pågå under två månader.
Borrhålet Skomantai-1 planeras borras till en total längd om 2 381 meter och nå
ett djup under markytan om 2 042 meter. Borrningen utförs för att undersöka
potentiell olja i samma sandstenslager från kambrisk tid som producerar olja i
närbelägna fält på licensen. Borrningen kommer vidare att undersöka potentialen
för okonventionella kolväten i de siluriska skifferlager som finns ovanför de
oljeförande kambriska lagren och som är moderbergart för den olja som
produceras ur den kambriska sandstenen. Borrplatsen är belägen 2 km norr om det
producerande Pociaifältet.
Gargzdailicensen ägs av det Litauiska bolaget UAB Minijos Nafta. Tethys Oil har
25% indirekt andel i licensen genom ett avtal med Odin Energi A/S.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com