PROSPEKTERINGSBORRNING ONSHORE LITAUEN AVSLUTAD

Arbetsprogrammet med prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen
onshore Litauen har avslutats. Borrhålet har tillfälligt förslutits för att
möjliggöra ytterligare arbeten vid en senare tidpunkt. Borriggen flyttas till
annan plats på Gargzdailicensen för att borra ett sidohål i det kambriska
sandstenslagret i ett redan befintligt borrhål.
Prospekteringsborrningen Skomantai-1 hade två syften. Primärt skulle en oborrad
potentiellt oljeförande struktur i det kambriska sandstenslagret nära
producerande oljefält undersökas. Borrningen syftade också till att utvärdera
potentialen för utvinning av okonventionella kolväten i de tjocka skifferlagren
ovanför det kambriska sandstenslagret. Borrhålet Skomantai-1 borrades till ett
totalt djup om 2 431 meter. Olja påträffades i sandstenslagret, men porositeten
var inte tillräckligt hög för att motivera kommersiell produktion.
En omfattande datainsamling genomfördes över skifferlagren. Mätningar i
borrhålet (loggning) utfördes och sju borrkärnor med en total längd om 63 meter
togs. Borrkärnorna har skickats för laboratorieanalys där ett flertal
egenskaper skall undersökas, bland annat naturliga sprickor, möjligheten att
genomföra "fracturing" (sprickbildning), porositet, permeabilitet, samt
kvalitet och mognad hos moderbergarten. Borrhålet har tillfälligt förslutits
för att möjliggöra ytterligare arbeten på skifferlagren vid en senare tidpunkt.
Gargzdailicensen ägs av det Litauiska bolaget UAB Minijos Nafta. Tethys Oil har
25% indirekt andel i licensen genom ett avtal med Odin Energi A/S. Produktionen
på Gargzdailicensen uppgår till drygt 600 fat olja per dag. Utöver
Gargzdailicensen har Tethys Oil i Litauen intressen i Rietavas- och
Raiseiniailicenserna, vilka inte är i produktion. Alla licenser ligger onshore
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com