OPERATIV UPPDATERING LITAUEN

• Tethys Oils andel av oljeproduktion från de litauiska intressena uppgick
under första kvartalet 2012 till 14 508 fat, motsvarande 159 fat olja per
dag
• Tethys andel av 2P-reserver i Litauen uppgick per årsskiftet 2011/2012 till
1,7 miljoner fat
• 2012 års arbetsprogram – 1 prospekteringsborrning, 2 sidohål och 3D-seismik
• Tethys berättigat till utdelning om 2,4 MUSD med utbetalning i juni
Produktion
Oljeproduktionen på Gargzdailicensen i västra Litauen uppgick under första
kvartalet till 58 033 fat, motsvarande 638 fat olja per dag. Produktionsandelen
hänförlig till Tethys uppgår till 25 procent, motsvarande 14 508 fat eller 159
fat per dag. Det genomsnittliga försäljningspriset som erhållits under
kvartalet var 113,40 USD per fat.
 
Reserver
Tethys Oils andel av reserver på Gargzdailicensen i Litauen, enligt avtalet med
Odin Energi A/S ("Odin"), uppgick per 31 december 2011 till 0,7 miljoner fat i
1P-reserver, 1,7 miljoner fat 2P-reserver och 3,0 miljoner fat 3P-reserver.
Reserver uppskattningen är baserad på en reservrapport från Miller Lents per 1
januari 2011, reducerat med operatörens beräkning av 2011 års samlade
produktion.
 
Arbetsprogram 2012
En prospekteringsborrning planeras att påbörjas i mitten av maj. Mobilisering
av borrigg pågår. Borrningen är utformad för att utvärdera ett flertal mål och
planeras att borras ner till en tidigare ej borrad och potentiellt oljeförande
sandstensreservoar från kambriumtiden. Borrningen syftar också till att
undersöka skifferlager från silur- och ordovicisk tid, vilka är belägna ovanför
sandstenen från kambriumtiden. Vid borrningen genom skifferlagret kommer
omfattande loggning och insamling av borrkärnor ske.
Två utvärderings-/produktionsborrningar i form av sidohål i befintliga borrhål
på Gargzdailicensen planeras genomföras senare under året. Arbetsprogrammet
inkluderar också insamling av 50 kilometer 3D-seismik täckande den nordöstra
delen av Gargzdailicensen i syfte att kartlägga potentiella prospekteringsmål.
Arbetsprogrammet på Rietavas- och Raiseiniailicenserna har inte färdigställts,
men ombearbetning av befintlig seismik över båda licenserna pågår.
Underhållsarbeten kommer också att utföras på borrhålet Silale-1 på
Rietavaslicensen. Det upptäcktes under åttiotalet och flödade då 150 fat olja
per dag.
 
Uppdatering av förvärvet
Enligt avtalet med Odin, vilket offentliggjordes i januari 2012, kommer Tethys
intressen i Litauen att ägas tillsammans med Odin genom bolag inom
Odinkoncernen. Tethys indirekta ägande ska uppgå till 25% i UAB Minijos Nafta
("MN") respektive 20% i UAB LL Investicos ("LLI"). MN innehar Gargzdailicensen
och LLI har licenserna Rietavas och Raiseiniai. Tethys har erhållit
nyemitterade aktier i bolag inom Odinkoncernen för ägandet i LLI. En
omstrukturering av Odinkoncernen pågår för att möjliggöra överföring av aktier
till Tethys för ägandet i MN. Omstruktureringen sker enligt avtalet, och
processen löper planenligt. Enligt avtalet är Tethys också berättigat till en
utdelning från MN avseende förra året om 2,4 MUSD med utbetalning i juni.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com