Operativ uppdatering gällande arbetet på Block 56

Mätutrustningen för det längre produktionstestet i Al Jumd har anlänt till anslutningspunkten och installation pågår. Driftsättning och hantering av den första oljan förväntas ske före slutet på nästa vecka. Den bearbetade seismiken över det centrala området (”Central Area”) på Blocket har färdigställts och levererats till Tethys Oil som har påbörjat datatolkningen.

Produktionstestet i Al Jumd
Det längre produktionstestet på Al Jumd-fyndet planeras pågå i tre till sex månader med målet att fastställa Al Jumd-fyndets reservvolym och optimala produktionsnivåer.

Under testets gång förväntas produktionsvolymen fluktuera baserat på de testöverväganden som görs och de mål som sätts för datainsamlingen. Produktion för försäljning från testet förväntas initialt ligga på omkring 400 fat olja per dag för att kort därefter öka till 800 fat per dag. Oljan kommer fraktas cirka 15 kilometer i tankbil från produktionsanläggningen vid Al Jumd till Simsim där den lastas av och mäts av det nya mätsystemet innan den överförs till det nationella pipelinesystemet.

Tethys Oils andel av oljan från produktionstestet kommer säljas och redovisas som Övriga oljeintäkter och förväntas ha en positiv effekt på totala intäkter och kassaflöden. Produktionen och rörelsekostnaderna relaterade till produktionstestet inkluderas inte i Tethys Oils produktionsguidning eller finansiella guidning för 2023.

Al Jumd-fyndet
Al Jumd-fyndet ligger i det nordvästra hörnet av Block 56, för vilket Tethys Oil är operatör med en andel om 65 procent.

I början av 2022 borrade Tethys Oil den horisontella Al Jumd-2 med positiva resultat och ett initialt flöde om omkring 700 fat olja per dag. Efter det positiva resultatet av Al Jumd-2 utökades utvärderingsprogrammet med ytterligare två borrningar, Al Jumd-3 och -4, under det tredje kvartalet 2022. Al Jumd-2, -3 och -4 borrades i strukturens nordvästra, nordöstra respektive södra delar och täcker en betydande del av fyndet.

Central Area
Under 2022 samlade Tethys Oil in 2 000 km2 3D-seismik vilken täckte mer än ett dussin potentiellt oljeförande strukturer som identifierats via 2D-seismik från tidigare operatörer. Bearbetningen har slutförts och levererats till Tethys Oil som har påbörjat tolkningen av seismiken. Målet med tolkningsarbetet är att identifiera och förbereda borrklara prospekt inför prospekteringsborrningen som är planerad att påbörjas i inledningen av det fjärde kvartalet 2023.