OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I FEBRUARI I GENOMSNITT TILL 9 497 FAT OLJA PER DAG

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
februari 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early
Production System – "EPS") till sammanlagt 275 419 fat olja, motsvarande en
genomsnittlig dagsproduktion om 9 497 fat olja. Tethys andel av produktionen
uppgår till 30 procent, motsvarande 82 626 fat, före avräkning av statens
andel.
Produktionen har under februari påverkats av arbeten i samband med att
pipelinen som sammanbinder Farha Southfältet med produktionsanläggningarna på
Saiwan Eastfältet tagits i drift.
Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera
beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com