Offentliggörande av förändring av antal aktier och röster i Tethys Oil

Under oktober 2019 har antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) förändrats genom utnyttjande av teckningsoptioner inom det långsiktiga incitamentsprogrammet beslutat av årsstämman den 18 maj 2016. Antalet aktier och röster i Tethys Oil har under oktober 2019 ökat med 398 650 aktier och röster.
Per den 31 oktober 2019 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 36 294 960.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 08:30 CET.