Investerings- och produktionsguidning 2019

  • Investeringar 2019: MUSD 50-55
  • Produktion 2019: årligt genomsnitt mellan 12 000 och 13 000 fat olja per dag

Investeringar

Tethys Oils investeringar under 2019 i befintlig verksamhet på Block 3&4 och Block 49 i Oman förväntas under rådande marknads- och produktionsantaganden uppgå till MUSD 50-55.

Arbetsprogrammets fokus på Block 3&4 är på fortsatta utbyggnads- och utvärderingsborrningar, uppgradering av produktionsutrustning och annan infrastruktur, insamling av ny seismik och prospekteringsborrningar.

Fokus för arbetet på Block 49 är fortsätta prospekteringsprogrammet. Den nya seismiken som samlades in under 2018 kommer att bearbetas och tolkas i syfte att tydligare kartlägga möjliga oljefällor och förbättra den övergripande förståelsen av de djupare delarna av blocket. Förberedelser för prospekteringsborrning kommer genomföras.

Produktion

Den årliga genomsnittsproduktionen, netto, från bolagets befintliga verksamhet på Block 3&4 i Oman förväntas under 2019 uppgå till mellan 12 000 och 13 000 fat olja per dag.

Baserat på ovanstående och under rådande marknadsantaganden, förväntar sig inte Tethys Oil att någon ändring avseende bolagets produktionsandel sker under 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 705 766 555

eller

Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 20:30 CET.