FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR I OMAN – OLJA PÅTRÄFFAD I YTTERLIGARE TRE FÖRKASTNINGSBLOCK

På Farha Southfältet på Block 3 onshore Oman har sammanlagt 10 borrningar
färdigställts under andra kvartalet 2012. Av dessa var tre borrningar i
Barikformationen i tidigare ej borrade förkastningsblock, vilka resulterade i
upptäckten av tre nya oljeförande förkastningsblock. Per sista juni 2012 var
sammanlagt 14 förkastningsblock i produktion. Ytterligare förkastningsblock
planeras att borras under året.
Fem produktionshål har borrats och färdigställts i tidigare borrade
förkastningsblock med syfte att öka produktionen. Två vatteninjiceringshål har
också borrats och färdigställts. Borrprogrammet fortsätter med två borriggar.
Under de kommande månaderna läggs ökat fokus på prospektering, med
prospekteringsborrningar även på Block 4.
"Under andra kvartalet hade vi 100 procents träffsäkerhet vid borrning av nya
förkastningsblock – av tre borrade var samtliga oljeförande. Återigen visade
sig 3D-seismik vara nyckeln till framgång. Vi är förhoppningsfulla att dessa
nya oljefynd har en väsentlig påverkan på vår resurs/reservbas, och vi har
därför bett vår oberoende reserv/resursgranskare DeGolyer and MacNaughton att
göra en uppdaterad resursrapport per 30 juni i år. Vi beräknar att kunna
offentliggöra denna rapport i augusti," säger Magnus Nordin, verkställande
direktör för Tethys Oil.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com