Första kvartalet – 31 mars 2019

Första kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018)

  • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 901 fat per dag (11 898 fat per dag)
  • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 32,7 (MUSD 44,4)
  • EBITDA uppgick till MUSD 17,2 (MUSD 30.8)
  • Periodens resultat uppgick till MUSD 6,4 (MUSD 19,9)
  • Vinst per aktie uppgick till USD 0,19 (USD 0,58)
  • Prospekteringsborrningen Masarrah-1 på Block 3&4 resulterade i ett nytt oljefynd
  • Utökad kapacitet för gashantering installerad på Ulfa EPF efter inledande uppstartsproblem
MUSD (om inte annat anges) Första kvartalet 2019 Fjärde kvartalet 2018 Första kvartalet 2018 Helåret
2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 901 11 898 11 664 11 767
Produktion, netto, efter statens andel, fat 556 967 569 177 541 686 2 233 323
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 613 752 542 596 511 998 2 163 148
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 61,6 77,9 63,7 70,5
Intäkter och övriga inkomster 32,7 44,4 34,2 157,3
EBITDA 17,2 30,8 21,5 106,6
Rörelseresultat 5,6 19,1 10,3 60,7
Periodens resultat 6,4 19,9 9,0 62,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,19 0,58 0,26 1,82
Nettokassa 82,7 73,1 52,4 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar  11,6  16,2 13,8 55,8

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Det har varit något av ett blandat kvartal för Tethys Oil.

Oljepriserna steg stadigt under 2018 men sjönk under de sista månaderna av året. Även om priserna har stigit igen under 2019, har Tethys Oil en eftersläpning på två månader i erhållet oljepris. Vi kommer därför inte att gynnas av de återhämtade oljepriserna förrän under det andra kvartalet 2019. Trots fallet i erhållna oljepriser har kassaflödet varit fortsatt starkt och vi har ökat vår redan solida kassa med närmare MUSD 10 och vid slutet av kvartalet hade vi över MUSD 80 i kassan. Och detta efter att vi betalat vår andel av investeringar på blocken inklusive över 10 genomförda borrningar, ett faktum som verkligen understryker robustheten i våra kärntillgångar i Oman. Detta betonas ytterligare genom vår föreslagna rekordutdelning: Vi föreslår till årsstämman en utdelning och ett inlösenprogram om MSEK 274 (cirka MUSD 28,9), varav MSEK 240 (cirka MUSD 25,3) utbetalas under andra kvartalet 2019.

Produktion

Produktionen var i den lägre delen av våra förväntningar, huvudsakligen till följd av kapacitetsfrågor i den nya produktionsanläggningen på Ulfafältet, vilka inte löstes förrän sent under kvartalet. Trots dessa begränsningar uppgick produktionen till 11 901 fat olja per dag, vilket är högre än den genomsnittliga produktionen under 2018!

Operativa kostnader

I slutet av 2018 ökade de operativa kostnaderna till följd av högre kostnader i de äldre delarna av fälten Farha, Saiwan East och Shahd samt i samband med att de nya fälten togs i drift. Dessa högre kostnader gör att vi förväntar oss att de operativa kostnaderna per fat under 2019 kommer att vara högre än 2018 års USD 10,7. De operativa kostnaderna för det första kvartalet 2019 påverkades dock av vissa engångseffekter och överförda kostnader från 2018, vilket tillsammans med begränsningar i produktionen resulterade i operativa kostnader per fat om USD 13,3. Med den högre produktionen som väntas under de kommande kvartalen, samt att operativa kostnader återgår till förväntade nivåer, räknar vi med att de operativa kostnaderna per fat kommer minska ned mot nivåer vi såg under 2018.

Första kvartalet i fokus

De lägre oljepriserna i kombination med en oförändrad produktion resulterade i att våra finansiella resultat minskade under kvartalet. Vi rapporterar intäkter och övriga inkomster om MUSD 32,7, ned 26 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Vårt EBITDA uppgick till MUSD 17,2, ned 44 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Under första kvartalet 2019 uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till MUSD 21,7 och våra investeringar i olje- och gastillgångar till MUSD 11,6. Vår nettokassa ökade från MUSD 73,1 till MUSD 82,7. Resultatet för kvartalet uppgick till MUSD 6,4, ned från MUSD 19,9 under det fjärde kvartalet 2018.

Oljeprismiljö

Då Tethys Oils oljeförsäljningspris fastställs två månader i förväg, såg vi under första kvartalet 2019 som väntat effekterna av de lägre oljepriserna i slutet av 2018. Vårt försäljningspris sjönk från USD 77,9 per fat under fjärde kvartalet 2018 till USD 61,6 per fat under första kvartalet 2019. I januari 2019 återhämtade sig priserna, och de oljepriser vi ser under andra kvartalet är nästan 10 procent högre än under första kvartalet 2019.

Prospekteringsborrning på Block 3&4

För att fortsätta kvartalets blandade resultat, så hade vi också blandade utfall från prospekteringsborrning. En ”near field”-borrning av en Ulfa/Samha-analogi, prospekteringsborrningen Masarrah-1, resulterade i ett fynd som nu kommer att långvarigt produktionstestas och som uppvisar alla tecken på att kunna bli ett nytt mellanstort fält på Block 3&4. En ”far-field” borrning med mål att testa ett oprövat ”oil play”, prospekteringsborrning Mahamid-1, resulterade i blandade resultat. Olja påträffades inte i målformationen, men såsom fallet oftast är på Block 3&4 onshore Oman, så påträffades olja under borrning på ytligare nivåer. Hur betydelsefullt det visar sig vara att olja påträffats i Mahamid-1 vet vi inte ännu, men givet var borrningen utfördes kan det faktum att olja påträffats överhuvud taget bli mycket intressant.

Prospektering är fortsatt en viktig del i årets arbetsprogram med planerade omfattande seismiska studier och minst tre nya prospekteringsborrningar.

Block 49

På vårt helägda Block 49 onshore västra Oman, där vi också är operatör, har vi nu erhållit delar av den bearbetade datan från seismiskinsamlingen som utfördes under fjärde kvartalet 2018. Prospekteringsarbetet på Block 49 kommer under de kommande månaderna att fokusera på att tolka denna data med målsättningen att hitta borrbara strukturer. Vi kommer att veta mycket mer när det är dags att rapportera det andra kvartalet 2019.

Så, fortsätt följ oss, vi övertygade om att kommande kvartal kommer att erbjuda en bättre blandning.

Stockholm i maj 2019

Magnus Nordin
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00 

KONFERENSSAMTAL

Datum: 7 maj 2019
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/m6/p/qannon33

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51 / PIN: 69756366#
Schweiz: +41 225 809 034 / PIN: 69756366#
England: +44 333 300 0804 / PIN: 69756366#
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686 / PIN: 69756366#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 7:30 CET.