Första kvartalet 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil)
* Produktionen uppgick till 12 212 fat per dag, upp 11 procent jämfört
med fjärde kvartalet 2015
* Intäkter uppgick till MUSD 20, ner 24 procent jämfört med fjärde
kvartalet 2015
* EBITDA uppgick till MUSD 10, ner 25 procent jämfört med fjärde
kvartalet 2015
* Resultat efter skatt uppgick till MUSD -2 jämfört med MUSD 3 under
fjärde kvartalet 2015
* Vinst per aktie uppgick till USD -0,07 under första kvartalet 2016
* Nio nya borrningar genomförda under kvartalet på Block 3 och 4 Oman.
En ny struktur i Shahdområdet blev framgångsrikt borrad och är satt i
produktion
| MUSD (om inte annat anges) | Första kvartalet 2016 | Fjärde kvartalet 2015 |
Första kvartalet 2015 |
|   |   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 12 212 | 10 956 | 8 714 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 531 918 | 366 746 | 308 892 |
|   |   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 35,70 | 47,90 | 63,80 |
|   |   |   |   |
| Intäkter | 20 | 26 | 25 |
| EBITDA | 10 | 13 | 13 |
| Rörelseresultat | -1 | 3 | 5 |
| Periodens resultat | -2 | 3 | 8 |
| Nettokassa | 45 | 51 | 46 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 15 | 7 | 16 |
|   |   |   |   |
| Vinst per aktie, USD | -0,07 | 0,09 | 0,22 |
 
* Från och med 1 januari 2016 kommer Tethys Oil-koncernen att
presentera de finansiella rapporterna i USD. Samtliga jämförelsetal har
omräknats. För ytterligare information, se sidan 16 under rubriken
”Redovisningsprinciper”.
 
Brev till aktieägare
Vänner och investerare,
Närmar sig oljepriset ett ”nytt normalläge”? Möjligen. Nästan två år in
i det mest dramatiska prisfallet i olja som vi upplevt på en generation,
finns nu tecken på att marknadskrafterna med utbud och efterfrågan i
spetsen kan vara på väg mot balans också i denna starkt politiserade
industri. Jag har alltid hävdad att priset på olja, den mest analyserade
råvaran i världen, är omöjligt att kortsiktigt prognostisera. Allt kan
hända, både på upp- och nedsidan. Men på lång sikt kommer
marknadskrafterna att få övertaget och en jämvikt kommer att etableras
där efterfrågan och utbud möts.
Och de krafter som styr är inte så svåra att identifiera. Efterfrågan är
viktigast och kommer först. Finns det tecken på att efterfrågan på olja
kommer att förbli stabil eller till och med öka? Sedan kommer utbudet.
Först och främst – finns det olja tillgängligt i marken som kan
produceras? Finns villiga producenter som också har tillgång till
kapital för att möjliggöra de nödvändiga investeringarna för att bringa
oljan i produktion? Vad är deras kostnad för produktionen? Om man bildar
sig en uppfattning om dessa frågor, är det inte svårt att ta fram en
prismodell.
Under innevarande århundrades första år ledde en betydande missbedömning
av efterfrågan (Kinas ekonomiska uppgång) till underinvesteringar och en
därpå följande kraftig prisuppgång. Priset ökade från en bottennotering
under USD 10 per fat år 1999 till en toppnivå om nästan USD 150 per fat
sju år senare. Föga förvånande flödade kapitalet in i nya investeringar
och produktionen ökade. Och under åtta goda år (med undantag för ett
tillfälligt fall i efterdyningar av finanskrisen 2008), blev priser över
USD 100 per fat ”det nya normalläget”.
Men på denna prisnivå hamnade den andra sidan av ekvationen i olag. De
höga vinstmarginalerna resulterade i överinvesteringar. Samtidigt ökade
kostnaderna då serviceindustrin i oljebranschen (rigg-, seismik-, mät-
och frackingbolag) samtliga kunde öka sin del av kakan och göra
betydande vinster. Och plötsligt var ett klassiskt exempel på överutbud
ett faktum.
Den utlösande faktorn bakom prisfallet visade sig dock först bli
politisk. Lågkostnadsproducenter såg sin marknadsandel hotas av
högkostnadsproducenter, och drog (den onekligen logiska) slutsatsen att
om de ökade produktionen över rådande efterfrågan, så skulle priserna
falla och driva högkostnadsproducenterna ut ur marknaden. Därigenom
skulle produktionen falla, priserna stabiliseras och
lågkostnadsproducenter gå vinnande ur striden.
Ur ett Tethys Oil-perspektiv är denna strategi inte nödvändigtvis dålig,
enär vi tillhör lågkostnadsproducenterna. Försöker vi se på tillgänglig
information på ett någorlunda sakligt sätt, synes en balans är på väg
tillbaka. Bland den oljeproduktion som har högst kostnader finner vi den
amerikanska skifferoljeproduktionen som är beroende högtrycksspräckning
av reservoaren med stor vattenåtgång och andra dyra specialtekniker. Och
signalerna från Houston, staden som är ett nav för den amerikanska
oljeproduktionen, är tydliga. Antal borriggar i verksamhet faller månad
efter månad och kapitaltillgången torkar upp. Långsiktiga projekt
försenas eller avvecklas. De senaste månaderna har skifferproduktionen
också börjat falla.
Så tecknen finns definitivt där. För ekonomiskt hållbara projekt har
kostnaderna fallit då servicebolagen sänkt priserna. Marknaderna går
åter mot balans, vilket gör det möjligt för bolag som Tethys Oil att
planera för framtiden och fokusera på tillväxt.
Till och med i det första kvartalet 2016, när världsmarknadspriserna på
olja som lägst föll under 30 dollar per fat, fortsatte Tethys Oil att ha
ett positivt kassaflöde från verksamheten. Under första kvartalet
uppgick det till MUSD 10. Vårt genomsnittliga erhållna försäljningspris
föll 25 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015 och uppgick till USD
35,7 per fat. Under första kvartalet uppgick våra intäkter till MUSD 20
och vår EBITDA för kvartalet blev MUSD 10. Periodens resultat uppgick
till MUSD -2. Vår nettokassa uppgick per sista mars 2016 till MUSD 45.
 
Utsikter
Vi fortsätter investera och vi ser omfattande tillväxtmöjligheter med
goda vinstmarginaler i tillgångarna i vårt kärnområde i Oman. Vi har
intensifierat vårt arbete med att utvärdera den återstående potentialen
i dessa oljerika block. Vi har kartlagt drygt tio oborrade strukturer i
områdena som omgärdar de producerande fälten och som undersökts med
3D-seismik. Samtliga är potentiellt oljeförande. Vissa av dessa
strukturer är något större, andra mindre. Nyckeln till att förstå dessa
block ligger i insikten att de producerande strukturerna är separata
reservoarer, ej sammanhängande, och relativt små. Men det finns många!
Hittills är ett tjugofemtal i produktion. Vårt eget arbete in-house har
hittills identifierat närmare ett trettiotal potentiellt oljeförande och
oborrade strukturer. Häri ingår också strukturer karterade i de centrala
delarna i den södra delen av Block 4. Och vårt arbete fortsätter
naturligtvis.
Vad detta betyder för Tethys Oil är att om det nya normalläget visar sig
vara USD 40 eller 50 per fat inom överskådlig framtid, så ser vi
kostnader som faller, marginaler som förblir sunda och väsentlig
organisk tillväxt i våra huvudtillgångar. Nya projekt kan tillkomma.
Eller inte. Arbetet med att utöka vår projektportfölj fortskrider. Men
vårt huvudfokus fortsätter att vara Block 3 och 4 onshore Oman.
Så, fortsätt följ oss. Vi är långt ifrån färdiga!
 
Stockholm i maj 2016
 
Magnus
Nordin                                                              
Verkställande direktör
 
Konferenssamtal
Datum: tisdag, 3 maj 2016
Tid: 10.00 CET
 
För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande
alternativ:
 
För att delta via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För att delta via webben:
Länk till websändningen: http://edge.media-server.com/m/p/3ckcbbi6
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 00
(För fullständig rapport, se bifogad fil)