Försäljningsuppdatering första kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2015 till
MSEK 163. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet
till USD 63,8 per fat och sammanlagt 308 892 fat såldes. Per 31 mars
2015 uppgick underuttaget i försäljningen till 80 924 fat (överuttag om
12 828 fat per 31 december 2014). All oljeförsäljning härrör från Block
3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.
| Tethys Oils andel Block 3&4 | Försäljning olja och gas (MSEK) |
Genomsnittligt försäljningspris (USD/fat) | Försäljning (fat)* | Produktion
(fat)** | Över-/underuttag (fat)*** |
| Q1 2015 | 163 | 63,8 | 308 892 | 774 315 | -80 924 |
| Q4 2014 | 310 | 97,1 | 434 035 | 757 730 | 12 828 |
| Q3 2014 | 296 | 107,6 | 399 352 | 762 375 | -27 188 |
| Q2 2014 | 245 | 105,9 | 350 059 | 647 569 | -30 105 |
| Q1 2014 | 195 | 106,6 | 280 782 | 597 979 | -43 428 |
| Helår 2014 | 1 046 | 103,9 | 1 464 228 | 2 765 654 | 12 828 |
 
* Efter statens andel
** Före statens andel
*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt
tal.
Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.
Tremånadersrapport för 2015 (januari – mars 2015) publiceras den 5 maj
2015.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com