Försäljnings- och resultatuppdatering fjärde kvartalet och helåret 2014

Försäljningen från Tethys Oils produktion i Oman fortsatte att öka under
det fjärde kvartalet 2014, och bolaget rapporterar en rekordförsäljning
om MSEK 1 046 för räkenskapsåret 2014. Den allt starkare amerikanska
dollarn i förhållande till svenska kronan har positivt påverkat bolagets
likviditet under fjärde kvartalet. Det bokförda värdet av de
producerande tillgångarna i Litauen skrivs ned till fullo efter det
kraftiga oljeprisfallet.
Tethys Oils försäljning uppgick under det fjärde kvartalet 2014 till
MSEK 310 och under helåret 2014 till MSEK 1 046. Det genomsnittliga
försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 97,1 per fat och
sammanlagt 434 035 fat såldes. Under 2014 uppgick det genomsnittliga
försäljningspriset till USD 103,9 per fat och sammanlagt 1 464 228 fat
såldes. Per 31 december 2014 uppgick överuttaget i försäljningen till
12 828 fat (underuttag om 27 188 fat per 30 september 2014). All
oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en
licensandel om 30 procent.
 
| Tethys Oils andel Block 3&4 | Försäljning olja och gas (MSEK) |
Genomsnittligt försäljningspris (USD/fat) | Försäljning (fat)* | Produktion
(fat)** | Över-/underuttag (fat)*** |
| Q4 2014 | 310 | 97,1 | 434 035 | 757 730 | 12 828 |
| Q3 2014 | 296 | 107,6 | 399 352 | 762 375 | -27 188 |
| Q2 2014 | 245 | 105,9 | 350 059 | 647 569 | -30 105 |
| Q1 2014 | 195 | 106,6 | 280 782 | 597 979 | -43 428 |
| Q4 2013 | 193 | 108,5 | 271 175 | 488 522 | -13 261 |
| Helår 2014 | 1 046 | 103,9 | 1 464 228 | 2 765 654 | 12 828 |
| Helår 2013 | 592 | 106,6 | 850 926 | 1 663 069 | -13 261 |
 
* Efter statens andel
** Före statens andel
*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt
tal.
En majoritet av de likvida medlen hålls i USD, vilken har stärkts i
förhållande till SEK under fjärde kvartalet från 7,17 till 7,77 SEK per
USD. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under fjärde kvartalet
till MSEK 40. Nettokassan uppgick per den 31 december 2014 till MSEK 347
jämfört med MSEK 161 per den 30 september 2014
Tethys Oil kommer för det fjärde kvartalet 2014 att till fullo skriva
ned de producerande tillgångarna på Gargzdailicensen i Litauen om MSEK
127, vilket kommer att påverka resultatet negativt. Den
icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen sker mot bakgrund av de
väsentligt lägre oljepriserna. Resultatet från den marginella litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust
från intressebolag.
Bokslutskommuniké för 2014 (januari – december 2014) publiceras den 10
februari 2015.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01;
morgan@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com