Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké – 31 december 2021

Fjärde kvartalet 2021 (tredje kvartalet 2021)

 • Genomsnittlig dagsproduktion om 10 659 fat för det fjärde kvartalet och för helåret 2021 var den genomsnittliga produktionen 11 136 fat om dagen, i linje med tredje kvartalets guidning
 • Förbättrad lönsamhet, EBITDA-resultat om MUSD 18,0 (MUSD 16,5), driven av högre erhållet oljepris samt högre Net Entitlement
 • Icke-kassaflödespåverkande prospekteringskostnader om MUSD -4,1 (MUSD -) för Thameen-1 på Block 49
 • Fritt kassaflöde om MUSD 9,4 (MUSD 13,1) i det fjärde kvartalet
 • EOG har meddelat Tethys Oil om deras avsikt att lämna Block 49. Den formella processen med att överföra EOG:s 50% till Tethys Oil pågår.
 • I inledningen av 2022, efter rapportperiodens slut inleddes borrning av Al Jumd-trenden på Block 56, onshore Oman

Reserver och betingade resurser

 • Reservsättningsgrad (2P) om 82 procent (2020: 120 procent)
 • Vid årets slut 2021 – 2P reserver om 26 174 mbo och 2C betingade reserver om 15 600 mbo

Utdelning & distribution

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2021: SEK 2,00) samt en extraordinär kapitalöverföring om SEK 5,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2022 (2021: SEK 2,00)

Guidning och utsikter för 2022

 • Genomsnittlig produktion för förväntas ligga på mellan 11 000 och 11 500 fat olja per dag
 • Operativa kostnader per fat uppskattas till USD 12 per fat (+/- 0,5 per fat)
 • Totala olje- och gasinvesteringar om MUSD 91 för helåret
MUSD (om inget annat anges) Fjärde kvartalet 2021 Tredje kvartalet 2021 Fjärde kvartalet 2020 Helåret2021 Helåret2020
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 659 11 280 11 072 11 136 11 336
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 432 469 428 121 529 699 1 800 140 2 157 385
Produktionsandel, procent 44% 41% 52% 44% 52%
Erhållet oljepris, USD/fat 73,7 66,7 42,3 62,8 47,7
Intäkter och övriga inkomster 31,8 29,4 22,3 112,7 101,1
EBITDA 18,0 16,5 10,2 61,4 50,4
Rörelseresultat 4,0 6,0 -0,7 16,1 5,8
Resultat 4,1 6,1 -2,9 16,7 3,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,12 0,19 -0,09 0,51 0,10
Investeringar i olje- och gastillgångar 17,2 9,2 11,0 35,2 45,4
Fritt kassaflöde 9,4 13,1 9,0 29,6 6,7
Nettokassa 67,8 58,5 55,1 67,8 55,1

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

2021 var ett bra år att vara oljebolag. Efterhand som Covid 19 släppte greppet om samhällen och ekonomier återvände efterfrågan på vår produkt, med stadigt ökande oljepriser som följd. För helåret erhöll Tethys Oil ett genomsnittligt oljepris om USD 62,80 per fat. En ökning med 30% jämfört med året innan. Påeldat av oljepriser har våra resultatmått gått genom taket! Vårt nettoresultat har ökat med mer än 400%, vårt rörelseresultat har ökat med nästan 180% och vår kassa vid årsskiftet är upp med 22% jämfört med året innan och uppgår till MUSD 68,6 när vi påbörjade 2022. Denna rekordhöga kassa har vi dessutom uppnått efter att ha distribuerat mer än MUSD 16 till våra aktieägare i form av utdelning, inlösenaktier och återköp.

Sedan 2015 har Tethys distribuerat mer än MUSD 135 till sina aktieägare samtidigt som vi bidragit med över 1 miljarder dollar till Sultanatet Omans ekonomi. Och Styrelsens förslag för utdelning 2022 lägger ytterligare MUSD 25 till detta redan imponerande resultat.

Källan till dessa kontantutdelningar and kraften bakom vårt starka resultat för 2021 är vår andel i vår ’stjärntillgång’ onshore Oman – Block 3&4. De senaste tre åren har vår del av produktionen från dessa Block uppgått till knappt 13 miljoner fat olja och samtidigt har vår andel av 2P reserver aldrig uppgått till mindre än 26 miljoner fat. Vi har alltså genomgående ersatt vår produktion med nya oljereserver. 2021 är det första året då vi inte ersatt produktionen fullt ut (82%) och vi såg också produktionen falla något jämfört med året innan (-1,7%).

Vid en första anblick kan dessa siffror tolkas som ett svaghetstecken. Men satta i perspektiv är de faktiskt siffror som visar på enorm styrka. Investeringarna i Block 3&4 nästan halverades under 2020 och 2021 jämfört med tidigare år. Handlöst fallande oljepriser och produktionsbegränsningar under 2020 medförde drastiska kostnadsnedskärningar and producerande oljeborrhål stängdes ner. Utsikterna för 2021 var avvaktande och med dem begränsades arbetsprogrammet. När situationen äntligen började normaliseras framåt mitten av 2021 uppstod flaskhalsar och uppdämda arbetsmoment. Kort sagt det visade sig inte vara så lätt att komma tillbaka till där vi varit tidigare.

När vi går in i 2022 kan vi se tydliga tecken på underinvesteringar. Detta kommer att rättas till under året genom kraftiga ökningar av investeringar. Värt att komma ihåg är att dessa investeringar är en framtida del av ’cost recovery’. Majoriteten av investeringarna i Block 3&4 betalas tillbaka nästan omedelbart genom en ökad Net Entitlement med bara ett smärre avdrag. Med beaktande av de väsentligt lägre investeringarna är de uppnådda produktions och reservtalen i 2021 verkligen ett styrketecken som visar på uthålligheten och robustheten som finns i Block 3&4. Och för att ytterligare pränta in denna styrka, notera att vår hela tillgångsbas i form av 2P reserver och 2C resurser ökade under 2021!

Så vi har all anledning att bibehålla vårt förtroende för Block 3&4 att fortsatt kunna vara ryggraden i vår finansiella styrka för åtskilliga år framöver.

Men Tethys Oil är naturligtvis mer än Block 3&4. Under de senaste åren har vi använt vår erfarenhet och delar av vårt kassaflöde från Block 3&4 till att bygga en portfölj av ytterligare Block onshore Oman. Framförallt ett av dessa kommer att vara i fokus under de kommande månaderna. Men låt mig börja från början.

När först vi började förstå den stora potentialen som fanns i Block 3&4, nu för mer än tio år sedan, beskrev vi Blocken som ett ’smörgåsbord av möjligheter’. Idag erbjuder Block 56 ett liknande smörgåsbord av möjligheter i olika former, storlekar och tillväxtmöjligheter.

I skrivande stund har vi påbörjat utvärderingen av den första av dessa framtidsmöjligheter i Block 56, Al Jumd trenden av mer eller mindre väldefinierade potentiellt oljeförande geologiska strukturer i den nordvästra delen av Blocket. Det inledande arbetsprogrammet syftar till att etablera kommersiell lönsamhet genom en horisontalborrning, Al Jumd 2, och att sätta denna i långtidsproduktionstest varefter två vertikalborrningar utförs på andra strukturer i området för att etablera en tillfredställande reservbas.

I de centrala delarna av Block 56 är vi halvvägs igenom en 2 000 km2 seismikstudie som kommer att ge oss toppmoderna 3D-seismiska kartor över tre separata petroleumsystem och fler än ett dussin potentiellt oljeförande strukturer. Vi tror att de centrala delarna av blocket utgör den mest smakrika delen av smörgåsbordet men vi får ha tålamod till senare i år innan vi på allvar kan sätta tänderna i dessa.

Ett möjligt efterrättsbord, för att utveckla metaforen, är Block 58 där vi jobbar med att mogna fram ett antal mycket intressanta geologiska strukturer. Beroende av resultaten, inklusive tolkning av en nyligen avslutad seismikstudie, kan Block 58 komma att segla upp som ett starkt komplement till Block 56 också som huvudrätt.

Som avslutning i vår prospekteringsportfölj förväntar vi avsluta en reservoarstudie av sandstensreservoaren i Thameen borrningen där vi påträffade en nästan 40-meter tjock kolvätekolumn som emellertid vägrade flöda till ytan. Studien kommer att adressera olika sätt att stimulera den kompakta sandstenen för att frigöra de kolväten som är fångade däri. Resultatet av studien kommer att utgöra grunden för hur arbetet på Block 49 kommer att fortsätta. Licensförlängningen som vi arbetar under går ut i juni i år och då måste vi ha bestämt oss för hur vi vill gå vidare.

Då vår partner EOG meddelat att de avser att lämna licensen håller vi nu på att formalisera pappersarbetet för att återgå till 100% andel i Block 49. Vi tackar EOG för ett utmärkt partnerskap under 2021 och hoppas att vi får möjlighet att samarbeta igen i framtiden.

Vi kommer att ha ett aktivt år och jag förväntar många tillfällen att skriva om alla våra omanska äventyr i följande brev under året.

Vi kommer också senare i år ha möjlighet att mer utförligt adressera globala frågeställningar av stor betydelse för oss och vår industri, och för den delen hela vår planet, som energiomställning, oljans plats i den framtida världen och andra ESG relaterade frågor. Närmast kommer vår Hållbarhetsrapport som publiceras i mars följd av vår Årsredovisning i april.

Så fortsätt följa oss. Åtskilliga aktieägarbrev väntar på att skrivas och läsas!

Stockholm i februari 2022

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 8 februari 2022
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/6whuarui

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 62267690#