Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014

* Tethys Oils reserver uppgår per 31 december 2014 till:
* 1P-reserver 11 794 tusen fat (10 800)
* 2P-reserver 17 779 tusen fat (15 201)
* 3P-reserver 25 080 tusen fat (19 968)
^
* Ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om
193 procent
* Intäkter fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK 310 jämfört med MSEK
296 för det tredje kvartalet 2014, en ökning med 5 procent.
Försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på förändringen från
underuttagsposition till överuttagsposition
* Nettokassa om MSEK 347 per 31 december 2014 jämfört med MSEK 161 per
30 september 2014. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under
fjärde kvartalet 2014 till MSEK 40, vilket har påverkat resultatet
positivt
* Produktionen under fjärde kvartalet var i linje med tredje kvartalet
2014. Total produktion uppgick till 768 226 fat motsvarande 8 350 fat
per dag
* Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK
18 och har påverkats negativt av en nedskrivning om MSEK 127 avseende
den producerande tillgången Gargzdai i Litauen. Resultatet är en
minskning med 89 procent jämfört med MSEK 167 för det tredje kvartalet
2014
* Vinst per aktie före och efter utspädning under fjärde kvartalet 2014
uppgick till SEK 0,51 jämfört med SEK 4,71 för det tredje kvartalet
2014
 
| MSEK (om inte annat anges) | Fjärde kvartalet 2014 | Tredje kvartalet 2014 |
% Q4 2014 mot Q3 2014 | Fjärde kvartalet 2013 |
| Produktion före statens andel, fat | 768 226 | 772 722 | -1% | 499 028 |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 8 350 | 8 399 | -1% |
5 424 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 434 035 | 399 352 | 9% | 271 175 |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 97,09 | 107,57 | -10% | 108,47
|
| Försäljning olja och gas | 310 | 296 | 5% | 193 |
| Rörelseresultat | 14 | 173 | -92% | 52 |
| EBITDA | 200 | 232 | -14% | 148 |
| Periodens resultat | 18 | 167 | -89% | 45 |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 0,51 | 4,71 | -89% | 1,26 |
| Nettoskuld/(nettokassa) | (347) | (161) | 116% | 127 |
| Investeringar | 101 | 45 | 124% | 80 |
 
| MSEK (om inte annat anges) | Helår 2014 | Helår  2013 | % 12m 2014 mot 12m
2013 |
| Produktion före statens andel, fat | 2 804 240 | 1 709 706 | 64% |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 7 692 | 4 684 | 64% |
| Försäljning efter statens andel, fat | 1 464 228 | 850 926 | 72% |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 103,87 | 106,63 | -3% |
| Försäljning olja och gas | 1 046 | 592 | 77% |
| Rörelseresultat | 404 | 285 | 42% |
| EBITDA | 753 | 479 | 57% |
| Periodens resultat | 350 | 240 | 46% |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 9,86 | 6,76 | 46% |
| Nettoskuld/(nettokassa) | (347) | 127 | -373% |
| Investeringar | 259 | 290 | -11% |
 
Vänner och investerare,
Låt oss stanna upp och ställa oss själva en fråga:
Vad kan vi realistiskt förvänta oss av ett år givet att vi är ett
oljebolag?
Stigande produktion vore trevligt och en ökning av reserverna ännu
trevligare. Rekordhöga kassaflöden för varje enskilt kvartal samt
naturligtvis – väldigt grundläggande – för helåret. En stark
balansräkning, en outnyttjad kreditfacilitet om upp till MUSD 100 och
mer än en tredjedels miljard SEK i nettokassa vore också trevligt att
ha. Allt detta levererade Tethys, och lägg därtill en rekordproduktion
för nästan alla årets månader.
Bilden skulle vara perfekt, om det inte vore för dramatiken under årets
sista kvartal – genomklappningen i oljepriserna. Vi har fått uppleva det
största fallet i nominella oljepriser någonsin och det största
procentuella fallet på över 30 år (bortsett från den finansiella
anomalin under åren 2008/2009). Om vi inte får en skarp återhämtning
inom kort, kommer denna nya nivå att ha en stor påverkan på vår
industri. Dyra framtida projekt kommer att skrinläggas,
högkostnadsproduktion (huvudsakligen okonventionella kolväten) kommer
att stängas ned och svagare aktörer kommer att försöka gå samman med
starkare spelare (eller kanske snarare: svagare aktörer kommer att bli
ett byte för starkare spelare).
Lyckligtvis är Tethys idag en av de starkaste aktörerna bland jämförbara
bolag. Vi är stolta över att rapportera ytterligare ett kvartal med
rekordhög försäljning. Under fjärde kvartalet uppgick vår försäljning
till MSEK 310. Vår EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 200, vilket är
en liten minskning jämfört med tredje kvartalet 2014. Efter en
nedskrivning om MSEK 127 avseende de producerande tillgångarna i
Litauen, har resultatet för kvartalet fallit till MSEK 18. Den
icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen sker mot bakgrund av de
väsentligt lägre oljepriserna, men om oljepriserna skulle återhämta sig
kan dessa tillgångar komma att börja generera värde för oss igen.
Vi avslutar året med ytterligare en stark reservrapport. Under 2014
nådde vi en intern reserversättningsgrad om 193 procent, och våra
2P-reserver uppgår nu till 17,8 miljoner fat olja. Vår oljeproduktion
var fortsatt stabil under det fjärde kvartalet, och vi avslutar året med
en ny rekordproduktion om 8 438 fat olja per dag i december. Låt mig
också tillägga att vårt projekt är robust även på oljepriser om USD 50
per fat. Vi skulle med nuvarande produktionsvolymer, och allt annat
lika, generera ett årligt operativt kassaflöde om MUSD 40-50 även vid
ett oljepris om 50 USD per fat.
Outlook
Låt oss blicka in i framtiden och Tethys 2015. Till följd av
oljeprisutvecklingen, genomför vi just nu en översyn av våra
investeringsplaner för året. Vi vet vår målsättning, och beräknar att en
större del av årets operativa kassaflöde kommer att återinvesteras i
Block 3 och 4 onshore Oman. Detta ger oss all anledning att förvänta oss
att våra reserver och vår produktion kommer att fortsätta öka också
under 2015.
Lower Buah-området på Block 4, som stod för den största tillväxten under
2014, kommer fortsatt att vara i fokus under 2015. Den starka tillväxten
i reserver och produktion under förra årets första sex månader
resulterade i en uppgradering och revision av den geologiska modellen
för Lower Buah-området, och fokus under andra halvåret låg på tolkning
av data. En djupare förståelse nåddes, vilken kommer leda till att vissa
åtgärder implementeras under 2015. Bland annat förväntas
vatteninjicering kunna ha en stor påverkan på produktionen från Lower
Buah, och ett injiceringsprogram inleddes i början på 2015.
Allt eftersom seismiktolkningarna fortsätter, kartlägger vi nya möjliga
oljeförande strukturer i Lower Buah-området, och den geologiska
förståelsen för området ökar. Vi räknar med att åtminstone en rigg
kommer avsättas för att på heltid borra i detta område på Block 4.
Seismiska undersökningar på andra platser på blocken kommer att
fortsätta och vi väntar oss också borrningar i och omkring det
producerande Farha-området och i några av de områden där seismiska
studier nyligen har avslutats.
Som beskrivits ovan är vår balansräkning extremt stark, vilket ger oss
ett antal angenäma valmöjligheter. Fallet i oljepriset har gett och
kommer att fortsätta ge ett antal intressanta möjligheter, och vi söker
och utvärderar aktivt potentiella nya projekt.
Vi utvärderar också noga finansiella behov för kommande investeringar i
befintlig tillgångsportfölj. Vi kan mycket väl ha sett slutet på
oljeprisfallet, men tillsvidare tror vi att en viss reserv av likvida
medel bör hållas som försäkring ifall oljepriserna fortsätter falla. Och
sist men inte minst är vi medvetna om att vi för närvarande har
överskottslikviditet, vilket påkallar en översyn av möjligheterna till
olika former av utdelning till våra aktieägare. Vi inledde ett
aktieåterköpsprogram under 2014, men även andra former utvärderas. Hur
dessa val i slutänden faller ut beror till stor del på hur oljepriset
utvecklas, då detta är den allra viktigaste parametern vid utvärdering
av våra investeringsbehov och möjligheter.
Så fortsätt följa oss – dramatiken är tillbaka i oljeindustrin, och vi
avser anta utmaningen.
 
Stockholm i februari 2015
Magnus
Nordin                                                               
Verkställande direktör                                 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01;
morgan@tethysoil.com
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).