Fjärde kvartalet 2015

* Produktionen uppgick till 10 956 fat per dag, upp 9 procent jämfört
med tredje kvartalet 2015
* Intäkter uppgick till MSEK 222, ner 13 procent jämfört med tredje
kvartalet 2015
* Resultat efter skatt uppgick till MSEK 27, ner 65 procent jämfört med
tredje kvartalet 2015
* Vinst per aktie uppgick till SEK 0,78 under fjärde kvartalet 2015
* Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 1,00 per aktie
* Tethys Oils reserver på Block 3 och 4 Oman uppgår netto per 31
december 2015 till:
          – 1P-reserver 12 905 tusen fat (11 794)
          – 2P-reserver 18 244 tusen fat (17 779)
          – 3P-reserver 27 863 tusen fat (25 080)
* Ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om
113 procent
* Sju nya borrningar genomförda under kvartalet på Block 3 och 4
* Ny reservoar, Lower Khufai på Shahdfältet, ökar produktionen
| MSEK (om inte annat anges) | Fjärde kvartalet 2015 | Fjärde kvartalet 2014 |
Tredje kvartalet 2015 |
|   |   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 10 956 | 8 350 | 10 087 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 366 746 | 434 035 | 584 399 |
|   |   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 47,90 | 97,09 | 61,77 |
|   |   |   |   |
| Intäkter | 222 | 281 | 255 |
| EBITDA | 113 | 181 | 153 |
| Rörelseresultat | 30 | -5 | 76 |
| Periodens resultat | 27 | -1 | 78 |
| Nettokassa | 436 | 372 | 485 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 79 | 101 | 85 |
|   |   |   |   |
| Vinst per aktie, SEK | 0,78 | -0,02 | 2,23 |
——————————–
 [1] Tethys Oil har genomfört förändringar av bolagets
redovisningsprinciper med avseende på värderingen av underuttag samt
allokeringen och presentationen av över- och underuttag jämfört med
tidigare rapporter, vilket har haft en påverkan på föreliggande samt
historiska finansiella data. Historiska finansiella data har justerats i
enlighet med de nya redovisningsprinciperna. För ytterligare
information, se sidan 16 under rubriken ”Redovisningsprinciper”.
|   | MSEK (om inte annat anges) | Helår 2015 | Helår 2014 |
|   |   |   |   |
|   | Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 9 804 | 7 692 |
|   | Försäljning efter statens andel, fat | 1 805 056 | 1 464 228 |
|   |   |   |   |
|   | Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 58,09 | 103,87 |
|   |   |   |   |
|   | Intäkter | 905 | 1 027 |
|   | EBITDA | 496 | 743 |
|   | Rörelseresultat | 194 | 393 |
|   | Periodens resultat | 198 | 340 |
|   | Nettokassa | 436 | 372 |
|   | Investeringar i olje- och gastillgångar | 324 | 259 |
|   |   |   |   |
|   | Vinst per aktie, SEK | 5,66 | 9,56 |
 
Brev till aktieägare
 
Vänner och investerare,
Även i rapporten för det fjärde kvartalet 2015 har faktorer utanför vår
kontroll – rörelser i oljepriset – haft en stor inverkan på våra
resultat. Oljepriset har fallit i 18 månader och i januari 2016
accelererade fallet innan priset åter började stiga i mitten av månaden.
I skrivande stund finns tecken på att oljepriset nådde botten under
veckan som inleddes 15 januari. Oavsett om den lägstanivån står sig
eller ej, så tror jag att vi är nära den punkt då oljepriset slutar
falla. Priserna kommer att stabiliseras och nå sin bottennivå. På vilka
nivåer detta sker, och hur snabbt priserna kan stiga igen är en annan
fråga. Tethys kommer dock att kunna fortsätta göra ett positivt
bruttovinst även på oljepriser under USD 30 per fat!
 
Stark produktionsökning Låt oss istället vända blicken mot ett mer
angenämt ämne, nämligen faktorer som vi kan kontrollera. För ett år
sedan trodde vi att vi hade all anledning att förvänta oss att vår
produktion kommer att fortsätta öka också under 2015. Och under 2015
producerade vi mer olja än någonsin tidigare. Vår produktion steg i
genomsnitt 7 procent per kvartal under 2015 och vi producerade 31
procent mer olja under det fjärde kvartalet 2015 än vi gjorde under
fjärde kvartalet 2014. Och precis som oljepriset, fast i motsatt
riktning, accelererade ökningen i januari och den genomsnittliga
dagsproduktionen under årets första månad uppgick till över 12 000 fat.
Ökningen i januari är huvudsakligen en följd av att en ny reservoar
satts i produktion på Shahdfältet, karbonatreservoaren Lower Khufai.
Denna nya reservoar har svarat mycket bra på horisontell borrning och
blivit ett starkt komplement till den huvudsakliga producenten på
Shahdfältet, bergartslagret Lower Buah.
 
Reserverna fortsätter öka För ett år sedan hyste vi också optimism över
att våra reserver skulle fortsätta att öka också under 2015. Och
ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om 113
procent. Ökningen av 1P-reserverna är ännu större, och blev i absoluta
tal över en miljon fat och bekräftar styrkan i våra producerande
reserver. Efter att reserver flyttats från 3P till 2P och 1P, är vi
också glada över att våra 3P-reserver uppgår till 27,9 miljoner fat. Det
innebär att när 2016 inleds så har de stärkts med nästan 3 miljoner fat
under året inklusive de 3,5 miljoner fat vi producerade under 2015.
 
Fortsatt positiva finansiella resultat Vårt genomsnittliga erhållna
försäljningspris föll 22 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 och
uppgick till USD 47,9 per fat. Under fjärde kvartalet uppgick våra
intäkter till MSEK 222. Vår EBITDA för kvartalet blev MSEK 113. Vårt
kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK 23 och periodens resultat
till MSEK 27. Vår nettokassa uppgick per sista december 2015 till MSEK
436.
 
Utsikter Våra två block onshore öknen i Sultanatet Oman har utvecklats
till att vara tillgångar av världsklass. För ett par år sedan beskrev vi
dem som ett smörgåsbord av möjligheter – och vilken festmåltid det har
blivit. Med den utökade oljeproduktionen från Lower Khufai har vi visat
att blocken har omfattande potential för fortsatt tillväxt. Buahlagret
ligger ovanför Khufailagret, och båda reservoarerna finns i stora delar
av åtminstone den östra sidan av blocken.
Prospektering och utvärdering på och i närheten av producerande områden
fortsätter under 2016, och vi har all anledning att tro att mycket mer
olja kan hittas. Med den framgångsrika produktionsstarten av en ny
reservoar på Shahdfältet, ett vatteninjiceringsprogram i Lower
Buahlagret som visar tecken på framgång samt stabil produktion från
Farha Southfältet, tror vi också att oljeproduktionen kommer att
fortsätta öka under 2016. I takt med att nya reservoarer optimeras,
kommer dock produktionen för enskilda månader att variera, och kanske
även uppvisa större volatilitet än under 2015. Med start i april kommer
också planerade underhållsarbeten på första Farha Southfältet och sedan
Shahdfältet att leda till tillfälliga produktionsstörningar. Vårt fokus
på kassaflöde kommer att fortsätta, och arbetsprogrammet kommer löpande
övervakas för att vara optimerat mot oljepriset.
Vår balansräkning förblir en av de starkaste bland jämförbara bolag och
med det fallande oljepriset har vår relativa styrka ökat ytterligare.
Det finns många möjligheter på marknaden. Vi är väl positionerade och
utvärderar löpande nya projekt. Vi fortsätter att vara ett utdelande
bolag och föreslår en utdelning om 1 krona per aktie. Beroende på hur
oljepriser, vår produktion samt investeringstakten utvecklas, och hur
andra händelser må ske, kommer vi kontinuerligt utvärdera utrymmet för
att distribuera ytterligare medel till våra aktieägare i enlighet med
bolagets kapitalstrukturmål.
Så, fortsätt följ oss. Det kommer bli en hel del oljeproduktion för oss,
men troligtvis inte så mycket att det kommer påverka de internationella
oljepriserna.
 
Stockholm i februari 2016
 
Magnus
Nordin                                                              
Verkställande direktör
 
 
Konferenssamtal
Datum: tisdag, 9 februari 2016
Tid: 10.00 CET
 
För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande
alternativ:
 
För att delta via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För att delta via webben:
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/gb2rhma5
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 00