Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2015

Tethys Oils intäkter uppgick under det fjärde kvartalet 2015 till MSEK
222. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till
997 904 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under
kvartalet USD 47,9 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och
4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.
Från och med det fjärde kvartalet 2015 ändrar Tethys Oil bolagets
redovisningsprinciper avseende värdering av underuttag samt allokering
och presentation av över- och underuttag. Denna förändring görs för att
bättre anpassa intäkter med produktionsutveckling, öka tydligheten i
operativa kostnader och därigenom öka transparensen och investerarnas
kunskap om bolaget. Både över- och underuttag kommer från och med fjärde
kvartalet 2015 värderas till marknadspris, till skillnad från tidigare
redovisningsprinciper där överuttag värderades till marknadspris och
underuttag till kostnad. Både över- och underuttag kommer redovisas inom
Intäkter istället för inom Operativa kostnader, vilket skedde enligt
tidigare redovisningsprinciper. Enligt de nya redovisningsprinciperna
kommer Intäkter följa utvecklingen i oljeproduktionen under
rapportperioden. Rörelseresultatet och periodens resultat påverkas inte
av förändringarna avseende överuttag. Förändringen avseende värdering av
underuttag till marknadsvärde kommer att kunna ha en påverkan under
enskilda kvartal. Över tid har dock de förändrade
redovisningsprinciperna ingen påverkan. Historisk finansiell data har
beräknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.
 
| Tethys Oils andel Block 3 och 4 | För-säljning (MSEK) | Justering
över-/underuttag (MSEK) | Intäkter (MSEK) | Genom-snittligt erhållet oljepris
(USD/fat) | För-säljning (fat)* | Över-/under-uttag (fat)*** | Produktion
(fat)** |
| Q4 2015 | 151 | 70 | 222 | 47,9 | 366 746 | 22 725 | 997 904 |
| Q3 2015 | 307 | -52 | 255 | 61,8 | 584 399 | -129 439 | 918 474 |
| Q2 2015 | 265 | -42 | 223 | 57,8 | 545 019 | -22 647 | 848 939 |
| Q1 2015 | 163 | 41 | 205 | 63,8 | 308 892 | 80 924 | 774 315 |
| Q4 2014 | 310 | -29 | 281 | 97,1 | 434 035 | -12 828 | 757 730 |
| Helår 2015 | 886 | 18 | 905 | 58,1 | 1 805 056 | 22 725 | 3 539 631 |
| Helår 2014 | 1 046 | -19 | 1 027 | 103,9 | 1 464 228 | -12 828 | 2 765 654 |
 
* Efter statens andel
** Före statens andel
*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt
tal.
 
Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.
 
Kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2015 publiceras den 9 februari
2016.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
 
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com