Finansiell uppdatering andra kvartalet 2016

Tethys Oils intäkter uppgick under det andra kvartalet 2016 till MUSD
21. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till
1 096 416 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under
kvartalet USD 35,9 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och
4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.
* Efter statens andel
** Före statens andel
*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt
tal.
 
Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.
 
Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2016 publiceras den 16 augusti
2016.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com