Finansiell guidning 2024

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2024:

  • Produktion: årligt genomsnitt om 8 200 ± 400 fat olja per dag
  • Operativa kostnader: USD 17,5 per fat
  • Investeringar: MUSD 90–94

Produktion
Tethys Oil bedömer att den genomsnittliga dagsproduktionen för helåret 2024 från Block 3&4, Sultanatet Oman, kommer att vara inom intervallet 8 200 ± 400 fat per dag. Produktionen för februari förväntas vara längre än produktionsnivån för januari på grund av ett nio dagar långt planerat underhåll av produktionsanläggningen Saiwan East.

Operativa kostnader
Tethys Oil förväntar sig att de genomsnittliga operativa kostnaderna per fat olja för helåret 2024 kommer att uppgå till cirka USD 17,5. På grund av ökade kostnader kopplade till upptrappningen av Gas-to-Power-projektet förväntas operativa kostnader ligga över helårsgenomsnittet om USD 17,5 under första halvåret 2024 för att sedan sjunka under helårsgenomsnittet under det andra halvåret.

Administrationskostnader
Tethys Oil förväntar sig att administrationskostnader för helåret 2024 kommer att uppgå till mellan MUSD 6-8.

Investeringar
Tethys Oils totala investeringar (capex) i olje- och gastillgångar för 2024 förväntas uppgå till mellan MUSD 90-94.

Tethys Oils investeringar på Block 3&4 förväntas uppgå till mellan MUSD 63-67 (MUSD 75,2 under 2023). Under året förväntas MUSD 26,1 investeras i borrprogram (33,7), MUSD 6,3 på seismiska insamlingsprogram (11,6) och MUSD 9,5 på Gas-to-Power-projektet (4,0).

Block 49 förväntas under 2024 ha utgifter om MUSD 0,5 (0,5).

På Block 56 förväntar sig Tethys Oil att investera MUSD 8,0 (3,7) under 2024. Detta avser främst prospekteringsborrningen i Central Area som försenats från 2023 och inkluderar inga potentiella utbyggnadsskostnader.

På Block 58 förväntar sig Tethys Oil att investera totalt MUSD 18,5 (2,2). Investeringarna inkluderar två prospekteringsborrningar.

Tethys Oils investeringar i olje- och gastillgångar förväntas finansieras av en kombination av kassaflöden, likvida medel och extern långivning.