Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25
oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra
bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka
102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om en total värdeöverföring till
aktieägarna motsvarande totalt 102 643 578 SEK, givet bolagets nuvarande
innehav av egna aktier. Värdeöverföringen sker genom det av stämman
beslutade inlösenprogrammet där varje befintlig aktie delas upp till en
ny ordinarie aktie och en inlösenaktie, varefter inlösenaktierna
automatiskt inlöses för 3,00 SEK per inlösenaktie. Avstämningsdag för
uppdelning av aktier ska vara onsdagen den 2 november 2016 och
avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara fredagen den 18
november 2016. Genom inlösen av 35 543 750 aktier minskas aktiekapitalet
med 2 962 812,67 SEK. Efter genomförd minskning uppgår bolagets
aktiekapital till 2 962 812,67 SEK fördelat på 35 543 750 aktier.
Av tekniska skäl beslöts även om en fondemission för att återställa
bolagets aktiekapital efter inlösenförfarandet. Bolagets aktiekapital
ska därvid ökas genom fondemissionen med 2 962 812,67 SEK genom
överföring av 2 962 812,67 SEK från bolagets fria egna kapital. Efter
genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital sålunda åter uppgå
till 5 925 625,34 SEK.
Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med
inlösenaktier.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
 
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 10.30 (CEST).
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com