Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan
19 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 oktober 2016, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 19 oktober 2016
per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm,
per fax 08-505 947 99, per telefon 08-505 947 00 eller per e-mail
egm@tethysoil.com. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före onsdagen den 19 oktober 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet
att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år
från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman
insändas till adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Tethys Oil AB:s
hemsida, www.tethysoil.com.
 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b)
minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c)
ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Stämmans avslutande.
 
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b)
minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av
aktiekapitalet genom fondemission (punkt 7)
Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) nedan ska antas såsom ett
beslut.
 
(A) Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (så kallad
aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i två aktier (1:2),
varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som
framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska
vara onsdagen den 2 november 2016. Efter genomförd uppdelning kommer
antalet aktier ändras från 35 543 750 stycken till 71 087 500 stycken
och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,1667 kronor till cirka
0,0834 kronor.
Med anledning av den föreslagna uppdelningen av aktier föreslår
styrelsen följande ändring i bolagsordningen:
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst
48.000.000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000
och högst 280.000.000. |
 
(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med
2 962 812,67 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 35 543
750 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter
genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns
inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara
fredagen den 18 november 2016. Bolaget avser även att verka för att
arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.
Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till bolagets
aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom
indragning av egna aktier som innehas av bolaget, avsättning till fritt
eget kapital.
För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 3,00 kronor.
Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning
enligt punkt (A) ovan med cirka 2,9166 kronor. Den del av
inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från
bolagets fria egna kapital, dock ej avseende indragna aktier som innehas
av bolaget själv.
Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att
besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av
aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet
enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.
Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
2 962 812,67 kronor fördelat på 35 543 750 aktier.
Med anledning av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom
indragning av aktier föreslår styrelsen följande ändring i
bolagsordningen:
| Lydelse efter beslut under punkten (A) ovan | Föreslagen lydelse |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst
280.000.000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst
12.000.000 och högst 48.000.000. |
 
Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av
Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt
genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärandes att varken
bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
 
(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission
med 2 962 812,67 kronor genom överföring av 2 962 812,67 kronor från
bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med
ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets
aktiekapital att uppgå till 5 925 625,34 kronor och varje akties
kvotvärde ändras från cirka 0,0834 kronor till cirka 0,1667 kronor.
 
Handlingar till extra bolagsstämman
Kopia av Tethys Oil AB:s årsredovisning med senast fastställda balans-
och resultaträkning samt revisionsberättelse kommer att finnas
tillgänglig på Tethys Oils huvudkontor och webbplats enligt ovan angivna
adresser senast från och med den 4 oktober 2016. Övriga handlingar inför
den extra bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär (se ovan),
styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7, styrelsens redogörelse
och revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, styrelsens
yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden
enligt 20 kap. 8 §, 20 kap. 12 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen,
kommer senast från och med den 4 oktober 2016 att hållas tillgängliga
hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida
www.tethysoil.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som
så begär.
 
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 i
förslaget till dagordning krävs att den extra bolagsstämmans beslut
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Upplysningar vid extra bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
 
Aktier och röster
Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier
med en röst vardera. Tethys Oil AB innehar vidare på dagen för denna
kallelse 1 329 224 egna aktier.
 
Stockholm i september 2016
TETHYS OIL AB (publ)
Styrelsen
——————————————————————————–
———————————
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com