Återköp av aktier i Tethys Oil under vecka 11, 2023

Tethys Oil har under perioden 13 mars – 17 mars, vecka 11, 2023 återköpt sammanlagt 112 052 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 10 augusti 2022, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
13 mars 2023 30 000 55,0236 1 650 708,00
14 mars 2023 12 052 54,6134 658 200,70
15 mars 2023 30 000 53,3150 1 599 450,00
16 mars 2023 30 000 52,3592 1 570 776,00
17 mars 2023 10 000 52,1519 521 519,00

Samtliga förvärv av egna aktier har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities för Tethys Oils räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Tethys Oils innehav av egna aktier per den 17 mars 2023 till 1 085 865 aktier. Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 33 056 608 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”) biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 10 augusti 2022 till och med den 17 mars 2023 har sammanlagt 611 192 aktier återköpts inom ramen för programmet.

Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 18 maj 2022 styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande beslutade Tethys Oils styrelse att inleda ett återköpsprogram enligt begränsningarna som beskrivs nedan, vilket offentliggjordes den 10 augusti 2022. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023, och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Nordic Main Market Rulebook (”Regelverk för emittenter”) samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigandet för återköp som beslutades av aktieägarna vid årsstämman 2022 återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.