Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 15 maj 2019 i Stockholm för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018 uppgående till två (2) kronor per aktie, motsvarande totalt 68 504 294 kronor, att erläggas i två lika stora betalningar i maj och november 2019 om vardera en (1) krona per aktie. Avstämningsdagar för utdelningarna är 17 maj 2019 respektive 18 november 2019, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är 15 maj 2019 respektive 14 november 2019.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om sex (6) kronor per aktie motsvarande totalt 205 512 882 kronor. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 22 maj 2019, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 20 maj 2019.

Till styrelsen omvaldes Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Geoffrey Turbott samt valdes Gavin Graham för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Geoffrey Turbott omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 35 000 kronor till utskottsledamöter per utskottsuppdrag, årligt arvode om 90 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, såvida posten inte innehas av styrelseordföranden varvid det årliga arvodet ska vara 65 000 kronor, samt årligt arvode om 65 000 kronor till ordförandena för ersättningsutskottet respektive det tekniska utskottet. Det totala arvodet för utskottsarbete, inklusive arvode till utskottsordförande, ska ej överstiga 360 000 kronor. Vidare beslutades att för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode med en ram om 250 000 kronor att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 7 oktober 2022. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 29 april 2019 till och med den 14 maj 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00