Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2015 i
Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes
och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
Årsstämman beslutade att en total värdeöverföring till aktieägarna om
SEK 3.00 per aktie för räkenskapsåret 2014, motsvarande totalt MSEK 106
givet bolagets nuvarande innehav av egna aktier. Värdeöverföringen sker
dels genom en kontantutdelning om SEK 1 per aktie och dels genom ett av
stämman beslutat inlösenprogram där varje befintlig aktie delas upp till
en ny ordinarie aktie och en inlösenaktie, varefter inlösenaktierna
automatiskt inlöses för SEK 2 per inlösenaktie. Av tekniska skäl beslöts
även om en fondemission för att återställa bolagets aktiekapital efter
inlösenförfarandet. De disponibla vinstmedlen efter utdelningen
balanseras i ny räkning.
Till styrelsen omvaldes Magnus Nordin, Katherine Stövring och Per
Brilioth. Till nya styrelseledamöter valdes Dennis Harlin och Geoffrey
Turbott. Till ny styrelseordförande valdes Dennis Harlin.
Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande:
(i) årligt arvode om 230 000 kronor till styrelseledamöter (utom
verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 540 000 kronor till
styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 35 000 kronor till
kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för
revisionskommittén); och (iv) årligt arvode om 65 000 kronor till
ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för
kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ska ej
överstiga 310 000 kronor.
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som
huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av
årsstämman 2016. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner.
Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 356 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
i bolaget under tiden från och med den 23 maj 2018 till och med den 5
oktober 2018. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp
motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq
Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden
från och med den 28 april 2015 till och med den 12 maj 2015. Ökningen av
bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 59 350 kronor. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna
behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global
marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett
långsiktigt incitamentsprogram.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv
av egna aktier i Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med
styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2016 besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport
eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får
maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget,
vilket skulle motsvara utgivande av 3 554 375 aktier beräknat efter
nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån nyemission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor.
Verkställande direktör Magnus Nordin presenterade bolagets utveckling
och konstaterade att Tethys Oil står starkare än någonsin tidigare. ”Vi
är starka nog att genom utdelning och aktieinlösen återföra till
aktieägare totalt MSEK 106, motsvarande SEK 3,00 per aktie. Vi är starka
nog att söka nya projekt, både i Oman och annorstädes. Och vi är starka
nog att fortsätta investera i Block 3 och 4 för att möjliggöra fortsatt
tillväxt på Blocken.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com