Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i
Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes
och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie
för räkenskapsåret 2015, motsvarande cirka MSEK 35 givet bolagets
nuvarande innehav av egna aktier.
Till styrelsen omvaldes Per Brilioth, Dennis Harlin, Magnus Nordin,
Katherine Stövring och Geoffrey Turbott. Till ny styrelseledamot valdes
Richard Rettig. Dennis Harlin omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande:
(i) årligt arvode om 250 000 kronor till styrelseledamöter (utom
verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 560 000 kronor till
styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till
kommittéledamöter per kommittéuppdrag; och (iv) årligt arvode om 65 000
kronor till ordföranden för revisionskommittén respektive
ersättningskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive
arvode till kommittéordföranden, ska ej överstiga 410 000 kronor. För
den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter
som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna
utgå i form av marknadsmässigt timarvode, för vilket ändamål en ram om
250 000 kronor beslutades, att utbetalas efter beslut av styrelsen.
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som
huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av
årsstämman 2017. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2017.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner.
Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
i bolaget under tiden från och med den 28 maj 2019 till och med den 4
oktober 2019. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp
motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq
Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden
från och med den 2 maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Ökningen av
bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna
behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global
marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett
långsiktigt incitamentsprogram.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv
av egna aktier i Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med
styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2017 besluta om
nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat
sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier
motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget
vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga
villkor.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin,
verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
 
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 12 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com