Årsstämma i Tethys Oil

Årsstämman i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 15 maj 2024.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande vinstmedel överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Till styrelsen för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma omvaldes Rob Anderson, Klas Brand, Magnus Nordin och Per Seime. Staffan Knafve valdes som ny styrelseledamot och Per Seime omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 350 000 kronor till stämmovalda styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 720 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén, ordförande för tekniska kommittén och ordförande för ESG-kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén, såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet ska vara 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete för en enskild ledamot ska inte överstiga 190 000 kronor och (iv) för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, med en årlig ram om totalt 250 000 kronor för samtliga styrelseledamöter, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget Deloitte AB valdes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till och med slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.