Årsstämma i Tethys Oil

Årsstämman i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 10 maj 2023.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 om två (2) kronor per aktie att erläggas i november 2023. Avstämningsdag för utdelningen är den 13 november 2023, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 9 november 2023.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om tre (3) kronor per aktie. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 25 maj 2023 vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 23 maj 2023. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 13 juni 2023. Bolaget avser att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier, varpå den sista dagen för handel med inlösenaktien förväntas vara den 9 juni 2023.

Till styrelsen omvaldes Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Klas Brand för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2024. Per Seime valdes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 350 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 720 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor. För den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, med en årlig ram om totalt 250 000 kronor för samtliga styrelseledamöter, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Årsstämman beslutade att den valberedningsinstruktion som ursprungligen beslutades av årsstämman 2021 och igen av årsstämman 2022 ska fortsätta att tillämpas som instruktion till valberedningen tills vidare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 3 juni 2026 till och med den 28 september 2026. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 122,5 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 25 april 2023 till och med den 9 maj 2023. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 45 761,366646 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt skapa en attraktiv hävstångseffekt och belöna risktagande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.