Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har lösts in. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.
Per den 1 juni 2019 uppgick det totala antalet aktier och röster till 71 792 620, varav 35 896 310 var ordinarie aktier och 35 896 310 var inlösenaktier.
Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med 7 juni 2019. Med avstämningsdag den 11 juni 2019 blev inlösenaktierna automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 6,00 SEK per inlösenaktie.
Under juni 2019 har det totala antalet aktier och röster minskat från 71 792 620 aktier och röster till 35 896 310 aktier och röster såsom resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 28 juni 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) till 35 896 310 aktier och röster.
Denna information är sådan som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 8:30 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). Hemsida: www.tethysoil.com