Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information,
påbörjat ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie i Tethys Oil AB
har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Som ett
resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 oktober 2016 uppgick det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 35 543 750. Efter registrering hos Bolagsverket per idag av
den extra bolagsstämmans beslut om uppdelning av varje befintlig aktie
till en ordinarie aktie och en inlösen aktier uppgår totala antalet
aktier och röster i bolaget till 71 087 500 varav 35 543 750 ordinarie
aktier och 35 543 750 inlösenaktier.
Inlösenaktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm till och med den 16
november 2016. Avstämningsdag kommer vara den 18 november 2016 varefter
inlösenaktierna kommer bli automatiskt inlösta mot en kontant ersättning
om 3,00 SEK. Inlösenaktier som innehas av bolaget kommer inte medföra
rätt till utbetalning.
Under oktober 2016 har det totala antalet aktier och röster ökat från
35 543 750 aktier och röster till 71 087 500 aktier och röster såsom
resultat av uppdelningen av aktier inom ramen för det obligatoriska
inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 31 oktober
2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ)
till 71 087 500 aktier och röster.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com
 
Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande måndagen den 31 oktober, 2016, kl. 16.00 (CET).