Andra kvartalet och halvårsrapport – 30 juni 2019

Andra kvartalet 2019 (första kvartalet 2019)

  • Produktionen från Block 3&4 i Oman var i övre delen av guidning och uppgick till 12 881 fat per dag (11 901 fat per dag)
  • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 41,3 (MUSD 32,7)
  • EBITDA uppgick till MUSD 27,9 (MUSD 17,2)
  • Periodens resultat uppgick till MUSD 17,3 (MUSD 6,4)
  • Vinst per aktie uppgick till USD 0,51 (USD 0,19)
  • Rekordproduktion efter uppgradering av produktionsanläggningen på Ulfa
  • Rekorddistribution till aktieägarna
  • Prospekteringsborrningen Yusr-1 pågår
MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2019  Första kvartalet 2019 Andra kvartalet2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 12 881  11 901 11 733
Produktion, netto, efter statens andel, fat 609 523  556 967 555 201
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 561 077  613 752 529 194
  
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 67,8  61,6 65,6
  
Intäkter och övriga inkomster 41,3  32,7 36,4
EBITDA 27,9  17,2 24,3
Rörelseresultat 16,4  5,6 12,9
Periodens resultat 17,3  6,4 15,0
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,51  0,19 0,44
  
Nettokassa 62,0  82,7 35,8
Investeringar i olje- och gastillgångar 12,8  11,6 13,2
MUSD (om inte annat anges) Första halvåret 2019  Första halvåret 2018 Helåret
2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 12 394  11 654 11 767
Produktion, netto, efter statens andel, fat 1 166 490  1 096 887  2 233 323
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 174 829   1 041 192  2 163 148
  
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 64,5  64,6 70,5
  
Intäkter och övriga inkomster 74,0  70,6 157,3
EBITDA 44,8  45,7 106,6
Rörelseresultat 22,0  23,1 60,7
Periodens resultat 23,7  24,0 62,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,69  0,71  1,82
  
Nettokassa 62,0  35,8 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 24,4  26,9  55,8

Brev till aktieägarna
Vänner och investerare,
Det andra kvartalet 2019 blev en stark period för Tethys Oil och jag är glad över att åter kunna rapportera intäkter och övriga inkomster på över MUSD 40 och tillsammans med ökad produktion och lägre operativa kostnader jämfört med första kvartalet pekar alla siffror i rätt riktning under kvartalet. Dessa siffror bekräftar robustheten i vår huvudtillgång, Block 3&4, och visar att våra tidigare investeringar i tillgången bär frukt. Vår prospekteringsverksamhet fortsätter med en nyligen påbörjad prospekteringsborrning på Block 3&4 och den pågående kartläggningen av möjliga oljefällor på Block 49.
Under kvartalet ökade produktionen till i genomsnitt 12 881 fat per dag efter att de initiala begränsningarna vi rapporterade om i första kvartalet 2019 framgångsrikt löst på Ulfafältet. Det är en ökning om nio procent gentemot den genomsnittliga produktionen under 2018 och ett direkt resultat av våra investeringar i tillgången under tidigare kvartal. Detta har fortsatt och vi publicerade nyligen produktionssiffror för juli om 12 819 fat olja per dag och vi är glada över att vi nu är stadigt i den högre delen av vår guidning för året om en nettoproduktion mellan 12 000 och 13 000 fat per dag.
Oljepriset steg stadigt under årets första fem månader men föll i början på juni och cirkulerar nu kring nivån USD 60 per fat. Till följd av att Tethys Oils oljeförsäljningspris fastställs två månader i förväg kommer dessa rörelser att återspeglas i våra siffror för det tredje kvartalet 2019. Under det andra kvartalet uppgick vårt genomsnittliga försäljningspris till USD 67,8 per fat, en ökning om 10 procent jämfört med det första kvartalet.
Som vi förväntade oss i rapporten för det första kvartalet 2019, har de sammanlagda operativa kostnaderna minskat under perioden. De lägre kostnaderna kombinerat med ökad produktion har resulterat i operativa kostnader per fat om USD 10,2 under kvartalet, ned från de USD 13,3 per fat som rapporterades under första kvartalet 2019. Med de pågående fältverksamheterna för att bibehålla produktionen från befintliga produktionshål, förväntar vi oss att de operativa kostnaderna per fat under återstoden av året kommer vara omkring USD 11.
De ökade produktionsvolymerna har resulterat i starka finansiella resultat för kvartalet. Vi rapporterar intäkter och övriga inkomster om MUSD 41,3, upp 26 procent jämfört med det första kvartalet 2019. Vårt EBITDA uppgick till MUSD 27,9, upp 62 procent jämfört med det första kvartalet 2019. Under andra kvartalet 2019 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital till MUSD 22,0 och våra investeringar i olje- och gastillgångar till MUSD 12,8. Efter vår rekorddistribution till aktieägarna om MUSD 24,9 under andra kvartalet uppgick vår nettokassa till MUSD 62,0. Resultatet för kvartalet uppgick till MUSD 17,3, upp 170 procent från det första kvartalet 2019.
Inom prospekteringsverksamheten fortsätter arbetet med att förfina kartläggningen och tolkning av det stora antal möjliga oljefällor som identifierats genom omfattande seismiska undersökningar på Block 3&4. Samtidigt väntar vi ivrigt på resultaten från den pågående borrningen Yusr-1. Yusr-1 är den första prospekteringsborrningen som genomförs på området norr om Farha South där det nyligen gjordes en 3D-seismikstudie. Därtill planeras minst två ytterligare prospekteringsborrningar på Block 3&4 under året.
På Block 49 fortsätter tolkning av seismik och kartläggning av möjliga oljefällor i högt tempo och vi har nu grovt uppskattat arbetat igenom tre fjärdedelar av den data vi fick från förra årets seismikinsamling. Det geologiska fokuset ligger på att definiera, riskberäkna och förfina kartläggningen av indikativa borrmål med syfte att ta dem till borrfärdiga geologiska strukturer, och vi har påbörjat förberedelserna för en prospekteringsborrning. Vi förväntar oss att kunna ge mer detaljer om det geologiska arbetet och borrplaner under de kommande månaderna.
Efter den kontanta kapitalöverföringen till aktieägarna i maj och juni har vår starka kassa och kassaflöde gjort det möjligt för oss att fortsätta kapitalöverföring till aktieägare genom våra nyligen genomförda återköp av aktier. Vår kassa ger oss också en betydande ”krigskassa” som möjliggör för oss att utöka våra tillgångar, om och när vi finner något som uppfyller våra höga tekniska och kommersiella krav och som möjliggör att vi upprätthåller vår starka finansiella disciplin.
Så fortsätt följa oss – vår tillväxtresa fortsätter!
Stockholm, den 13 augusti 2019
Magnus Nordin
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
William Holland, CFO, tfn +46 8 505 947 00
KONFERENSSAMTAL
Datum: 13 augusti 2019
Tid: 10.00 CET
För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:
Länk till webbsändningenhttps://edge.media-server.com/mmc/p/o3yrsi3e
För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51 / PIN: 20391517#
Schweiz: +41 225 809 034 / PIN: 20391517#
England: +44 333 300 0804 / PIN: 20391517#
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686 / PIN: 20391517#
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 7:30 CET.
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com