Aktieinfo
+/- SEK Volym

Årsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Årsstämman äger vanligen rum i maj månad. Vid årsstämman väljer aktieägarna bland annat styrelse och revisorer, arvodering, principer för valberedningen och fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelse och den verkställande direktören samt fastställer moderbolagets och koncernens resultat. Ändring av bolagsordningen sker på årsstämma eller extra bolagsstämma.

__________________________________

Årsstämma 2017

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 17 maj 2017, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

 

Dokument:

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan, senast den 31 mars 2017, vända sig till Tethys Oils styrelseordförande på: info@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Att: Styrelseordföranden, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).