Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för första kvartalet 2023

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det första kvartalet 2023 till 847 002 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 411 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 440 441 fat olja, motsvarande 52 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 471 550 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 81,7 per fat.

Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q1 2023 847 002 440 441 471 550 81,7
Q4 2022 868 589 467 564 424 444 93,3
Q3 2022 900 491 378 742 420 474 107,3
Q2 2022 916 226 385 005 261 072 100,1
Q1 2022 942 768 433 052 479 544 80,4
Helåret 2022 3 628 074 1 664 363 1 585 534 94,2
Helåret 2021 4 064 803 1 800 140 1 808 857 62,8

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2022.

Oljeförsäljningen under det första kvartalet 2023 om 471 550 fat inkluderar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för januari, februari och mars. Därmed återspeglar det erhållna oljepriset för det första kvartalet prisnivåerna för det officiella försäljningspriset (Official Selling Price ”OSP”) i januari till mars 2023. Det genomsnittliga officiella försäljningspriset för samma period var USD 81,6 per fat.

Tethys Oils delårsrapport för det första kvartalet 2023 publiceras vid klockan 7:30 den 9 maj 2023.