Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för andra kvartalet 2022

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det andra kvartalet 2022 till 916 226 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 068 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 385 005 fat olja, motsvarande 42 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 261 072 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 100,1 per fat.

Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q2 2022 916 226 385 005 261 072 100,1
Q1 2022 942 768 433 052 479 544 80,4
Q4 2021 980 599 432 469 514 683 73,7
Q3 2021 1 037 768 428 121 448 740 66,7
Q2 2021 1 003 750 420 655 477 708 59,7
Helåret 2021 4 064 803 1 800 140 1 808 857 62,8

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2021.

Oljeförsäljningen för det andra kvartalet 2022 om 261 072 fat inkluderar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för april och maj men inkluderar inte den planerade försäljningen för juni, vilken genomfördes i början av juli. Därmed återspeglar det erhållna oljepriset för det andra kvartalet prisnivåerna i april och maj 2022 men inte det officiella försäljningspriset (Official Selling Price ”OSP”) för juni.

Tethys Oils delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022 publiceras vid klockan 7:30 den 9 augusti 2022.