Delårsrapport tredje kvartalet 1 januari – 30 september 2022

Det längre produktionstestet i Al Jumd förväntas starta inom 4 till 6 veckor med ett initialt flöde om 800 fat olja per dag

Tredje kvartalet 2022 (andra kvartalet 2022)

  • Förberedelserna för det längre produktionstestet i Al Jumd på Block 56 är i sin slutfas. Allt fältarbete har slutförts, brunnarna är inkopplade till produktionssystemet och produktionen förväntas starta under de kommande veckorna efter slutgiltiga acceptanstest och certifieringar.
  • De preliminära resultaten på den snabbt framskridande tolkningen av seismiska data från Fahd och South Lahan på Block 58 har förbättrat på Blockets potential med ökad förståelse och ökat antal identifierade potentiellt oljeförande strukturer i båda områdena. Förberedelserna för ett prospekteringsprogram under 2023 fortskrider enligt plan.
  • Den genomsnittliga dagsproduktionen för det tredje kvartalet var 9 788 fat olja, en minskning om 3 procent jämfört mot andra kvartalet, i linje med guidningen i delårsrapporten för andra kvartalet.
  • Produktionen för helåret förväntas bli uppskattningsvis 10 000 fat olja per dag (tidigare förväntning var 10 200 fat per dag)
  • Högt oljepris fortsätter att stärka lönsamheten under kvartalet. Intäkter och övriga inkomster ökade till MUSD 40,9 (37,8) och EBITDA till MUSD 27,0 (24,1).
  • Ett aktieåterköpsprogram startade under det tredje kvartalet och hittills har 89 410 aktier till ett värde om MUSD 0,5 återköpts.
MUSD, om inte annat anges Tredje kvartalet 2022 Andra kvartalet 2022 Tredje kvartalet 2021 Första nio månaderna 2022 Första nio månaderna 2021 Helåret 2021
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 9 788 10 068 11 280 10 108 11 297 11 136
Produktion före statens andel, fat 900 491 916 226 1 037 768 2 759 485 3 084 204 4 064 803
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 378 742 385 005 428 121 1 196 799 1 367 671 1 800 140
Produktionsandel, procent 42% 42% 41% 43% 44% 44%
 
Erhållet oljepris, USD/fat 107,3 100,1 66,7 94,6 58,5 62,8
 
Intäkter och övriga inkomster 40,9 37,8 29,4 113,3 80,9 112,7
EBITDA 27,0 24,1 16,5 71,3 43,4 61,4
Rörelseresultat 16,9 13,9 6,0 39,4 12,1 16,1
Resultat 18,4 17,0 6,1 45,3 12,6 16,7
Vinst per aktie, efter utspädning, USD 0,56 0,52 0,19 1,38 0,39 0,51
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,5 26,8 22,3 61,9 38,3 64,9
Investeringar i olje- och gastillgångar 20,2 19,6 9,2 64,4 18,1 35,2
Fritt kassaflöde 3,4 7,1 13,1 -2,6 20,2 29,7
Likvida medel 42,1 40,2 59,4 42,1 59,4 68,6

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Även när höstlöven faller mot marken förblir vädret mestadels milt i norra Europa i takt med att en osäker vinter närmar sig. På Tethys fortsätter vi att bidra till den globala energiförsörjningen och hoppas kunna göra så än mer under de kommande åren. Och även om vi kan rapportera ett mycket starkt finansiellt kvartal är produktionen fortfarande inte riktigt där vi hade föredragit att den skulle vara.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till sunda MUSD 23 medan produktionen från Block 3&4 uppgick till 9 788 fat olja per dag, tre procent lägre än under det andra kvartalet. Produktionen på Block 3&4 har inte levt upp till förväntningarna under året och även om vi sett mer stabilitet under den andra halvan av 2022 kvarstår utmaningar primärt gällande ytaktiviteter med flaskhalsar i produktionssystemet och brist på riggtid för att utföra nödvändigt brunnsunderhåll. Operatören arbetar hårt med att åtgärda dessa tillkortakommanden men ihållande covid-effekter och kvarvarande flaskhalsar i leverantörskedjan, främst från Kina, fortsätter att ta ut sin rätt, åtminstone under återstoden av 2022.

Under kvartalet investerade vi MUSD 20 i olje- och gastillgångar, med huvuddelen på Block 3&4. På Block 56 höll investeringarna en jämn nivå mot tidigare i och med att de nya borrningarna på Al Jumd har slutförts. Efter investeringar noterar vi ett fritt kassaflöde om MUSD 3 vilket har stärkt vår finansiella ställning till MUSD 42.

Vår affärsmodell fortsätter att leverera – investeringar finansieras av kassaflöde från verksamheten och kapitalstrukturen möjliggör både återköp av egna aktier och utdelning till aktieägare.

En betydande del av investeringarna är avsedda för framtida tillväxt. På Block 3&4 ökar vi antalet borrningar samtidigt som den seismiska insamlingen fortlöper och på våra opererade Block är aktiviteterna centrerade på Block 56. Tre brunnar har färdigställts på Al Jumd-strukturen som alla registrerade initiala oljeflöden om upp till 700 fat per dag. Förberedelserna för det längre produktionstestet är långt gångna, tankarna är fyllda med olja och infrastruktur såsom flödesledningar och pumpar är på plats. Det som i skrivande stund återstår innan utökade produktionstester kan påbörjas är slutförandet och godkännandet av oljemätstationen och dess installation vid Sim Sim-anläggningen där olja från Block 56 kommer att mätas innan den går in i Omans nationella pipelinesystem på väg till exportanläggningarna i Muskat. Vi är hoppfulla om att mätaren kommer vara igång inom fyra till sex veckor och att vi i början av nästa år kommer vara i en position för att ytterligare utvärdera Al Jumd-oljefyndet ur ett potentiell kommersiellt perspektiv. Samtidigt kommer vi även att få ett visst kassaflödestillskott från produktionstestets sålda olja.

Parallellt pågår tolkningen av den 3D-seismiska ’state of the art-studien’ om 2 000 km2 i det centrala området på Block 56 med förväntade resultat i början av nästa år och på Block 58 är den seismiska tolkningen och den geologiska modelleringen i sitt slutskede innan prospekten rankas och val av borrplats inleds. På Block 49 pågår planering och upphandling för nya tester av Thameen-borrningen.

Under de kommande månaderna framstår den långsiktiga produktionstestningen av Al Jumd som den viktigaste milstolpen för våra opererade Block, men skrivbordsarbetet i de andra områdena är av avgörande betydelse för vår framtida tillväxt. Och trots de något nedslående produktionssiffrorna från Block 3&4 hittills i år, kommer Blocken att förbli motorn för vårt kassaflöde under flera år framåt. De har potentialen att öka såväl produktionen som reserver, då vi förväntar oss att prospekterings-borrningarna kommer att ta fart under det fjärde kvartalet och fortsätta så under hela 2023.

Så fortsätt följa oss, framtiden är kanske inte vår att se men vi gör vårt bästa för att säkerställa att det blir en ljus sådan för Tethys.

Stockholm i november 2022
Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL

Datum: 8 november 2022
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/nohr7i6u

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.