Delårsrapport andra kvartalet 1 januari – 30 juni 2022

Lyckade och utökade utvärderingsaktiviteter på Block 56 inför starten av ett längre produktionstest i september

Andra kvartalet 2022 (första kvartalet 2022)

  • Utvärderingsprogrammet av Al Jumd-fyndet på Block 56 har utökats med ytterligare två horisontella borrningar efter de lovande resultaten från Al Jumd-2. Parallellt fortlöper testerna av prospekterings- och utvärderingsborrningarna Sarha-3 och Sahab-1.
  • Ett längre produktionstest av de tre utvärderingsborrningarna i Al Jumd-fyndet kommer att påbörjas under det tredje kvartalet och alla tre brunnar förväntas vara inkopplade i produktionssystemet i oktober.
  • Tolkning av 3D-seismik över de centrala delarna av Block 56 pågår inför ett prospekteringsprogram med flera borrningar planerade under 2023 med syfte att kartlägga möjliga geologiska strukturer med en potential om   uppemot 50 mmbo i oriskade prospektiva resurser, brutto.
  • Tethys Oil har tilldelats en 18-månaders förlängning av den initiala prospekteringsfasen på Block 49, vilken nu sträcker sig till december 2023.
  • Den genomsnittliga dagsproduktionen om 10 068 fat olja är fyra procent lägre än i första kvartalet.
  • Produktionen för det andra halvåret 2022 förväntas vara i linje med produktionsnivån för det första halvåret, 10 271 fat olja om dagen, (tidigare guidning var 10 500–11 000 fat olja per dag för helåret 2022).  Tredje kvartalets produktion förväntas understiga 10 000 fat olja per dag till följd av underhåll och uppgradering av Saiwanstationen.
  • Högt oljepris fortsätter att stärka lönsamheten under kvartalet. Intäkter och övriga inkomster ökade till MUSD 37,8 (34,6), EBITDA till MUSD 24,1 (20,2) och fritt kassaflöde till MUSD 7,1 (-13,1).
  • Under kvartalet distribuerades totalt MUSD 22,8 till aktieägarna, MUSD 6,6 via utdelning och
    MUSD 16,2 via ett aktieinlösenprogram.
MUSD, om inte annat anges Andra kvartalet 2022 Första kvartalet 2022 Andra kvartalet 2021 Första sex månaderna 2022 Första sex månaderna 2021 Helåret 2021
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 068 10 475 11 030 10 271 11 306 11 136
Produktion före statens andel, fat 916 226 942 768 1 003 750 1 858 994 2 046 436 4 064 803
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 385 005 433 052 420 655 818 057 939 550 1 800 140
Produktionsandel, procent 42% 46% 42% 44% 46% 44%
     
Erhållet oljepris, USD/fat 100,1 80,4 59,7 87,3 54,1 62,8
     
Intäkter och övriga inkomster 37,8 34,6 26,1 72,4 51,6 112,7
EBITDA 24,1 20,2 14,5 44,3 26,9 61,4
Rörelseresultat 13,9 8,7 4,3 22,5 6,1 16,1
Resultat 17,0 9,9 3,4 26,9 6,5 16,7
Vinst per aktie, efter utspädning, USD 0,52 0,30 0,10 0,82 0,20 0,51
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,8 11,6 13,3 38,4 16,1 64,9
Investeringar i olje- och gastillgångar 19,6 24,6 8,4 44,2 8,9 35,2
Fritt kassaflöde 7,1 -13,1 4,9 -6,0 7,2 29,7
Likvida medel 40,2 55,4 46,2 40,2 46,2 68,6

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Även med beaktande av vår turbulenta värld och dess påverkan på vår industri, har vårt fokus för kvartalet varit tydligt inriktat på den spännande utvecklingen av verksamheten i Block 56. Tethys har varit operatör för Block 56 i lite drygt ett år och under denna tid och vi har genomfört fem borrningar samlat in 2000 km2 högupplöst ’state of the art’ 3D seismik Vi förväntar oss den första oljan från långtids-produktionstestet av Al Jumd i september. Inom ’Central Area’ i Blocket, där seismikstudien genomfördes, siktar vi på att kunna identifiera uppemot 50 mmbo i oriskade prospektiva resurser, brutto, som vi räknar med att börja borra under 2023. Hur man än väljer att se det skulle jag säga att vi har fått en flygande start i Block 56!

Men det är fortfarande ’early days’. Al Jumd-fyndet, som är vårt första mål, är på väg att bli ’oljefältet Al Jumd’ – men är inte där riktigt ännu. De erhållna resultaten från den första horisontella utvärderingsborrningen som initialt flödade 700 fat per dag vid tester tidigare i år behöver bekräftas av ett mer långtgående produktionstest, något som även gäller för produktionspotentialen av de i strukturen nyligen slutförda Al Jumd-3 och Al Jumd-4 borrningarna. Samtliga tre borrhål   bör vara anslutna till den ’tidiga produktionsanläggningen’ (Early Production System) i slutet av oktober. Testerna förväntas att pågå i upp till sex månader. Beroende på utfallen av de kommande testerna kan flera borrningarna komma att utföras i början på nästa år, då också resursuppskattningar kommer att genomföras. Om allt går som vi hoppa kan vi se födelsen av oljefältet Al Jumd, under 2023.

Kontinuerlig produktion från Block 56 skulle vara en välkommen andra produktionsström för Tethys i Oman.

Prospekteringsaktiviteterna på Block 56 är redo att kontinuerligt växla upp under de kommande månaderna och kvartalen. Testerna från Sarha-3 och Sahab-1 som borrades under kvartalet, pågår fortfarande och resultaten från dessa kommer ge viktig information för att öka förståelsen för det övergripande Al Jumd-området. Men det stora priset i Block 56 finns i ’Central Area’ och seismiken som samlades in under första kvartalet bearbetas nu innan tolkningen påbörjas på allvar under senare delen av fjärde kvartalet. Äldre 2D-seismik, i kombination med borrdata från tidigare operatörer, antyder förekomst av flera potentiella oljefält, vilket 3D-datan kommer att bekräfta eller dementera. Blir utfallet positivt kommer borrkronan att kallas in för att göra den slutgiltiga bedömningen. Vi räknar med att slutföra tolkningen i början av det andra kvartalet 2023.

Block 56 förblir ett smörgåsbord av möjligheter och fortsätter påminna om den utvecklingsfas Block 3&4 var i för tio år sedan.

Och på tal om det, Block 3&4 har sedan 2011 producerat mer än 120 miljoner fat olja och bidragit med över en miljard dollar i intäkter till Tethys Oil! Och Blocken är fortfarande i gång, om inte fullt så kraftfullt som vi kanske hade önskat. Vi bedömer nu att produktionen för andra halvåret 2022 kommer att ligga i nivå med vad vi sett hittills under året, vilket innebär ett genomsnitt för helåret på omkring 10 200 fat per dag. Och med ett oljepris över USD 100 per fat kommer dessa tio tusen fat per dag innebära ett stabilt kassaflöde för oss att investera för ökad tillväxt och möjliggöra fortsatt utdelning till aktieägarna.

Ny påminnelse: Under kvartalet, efter årsstämmans beslut i maj, delade Tethys ut över 22 miljoner dollar till våra aktieägare.

Så fortsätt följa oss. Marknader fluktuerar men så länge det finns efterfrågan på vår produkt kommer vi fortsätta att leverera den så bra vi kan. Vi tror att Block 3&4 kommer att generera ett stabilt kassaflöde i många år framöver och vi är hoppfulla om att Block 56 kan bekräfta sin stora tillväxtpotential under det kommande året. Och jag har inte ens nämnt varken Block 49, där Thameen-1 kommer att testas igen under 2023, eller Block 58, där det pågående tolkningsarbetet av seismiska data mycket väl kan vara ett ämne för det tredje kvartalets brev.

Njut av det som återstår av sommaren på norra halvklotet!

Stockholm i augusti 2022

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL

Datum: 9 augusti 2022
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/wfoxofja

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.