Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2013

(För fullständig rapport, se bifogad fil)
 

TREDJE KVARTALET 2013

 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 442 352 fat olja,
  motsvarande 4 808 fat olja per dag
 • Den första utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen
  flödar över 1 000 fat olja per dag
 • Prospekteringsborrning B4EW5 påträffar olja och flödar över 200 fat olja
  per dag
 • Intäkter MSEK 142 (116)
 • Resultat efter skatt MSEK 52 (46)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,46 (1,35)

 

NIO MÅNADER 2013

 • Intäkter MSEK 399 (414)
 • Resultat efter skatt MSEK 196 (169)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 5,50 (4,97)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Vincent Hamilton har avgått som styrelseordförande för Tethys Oil AB och
  styrelsen utsåg Staffan Knafve att efterträda honom
 • Den andra utvärderingsborrningen färdigställdes i november i Lower
  Buah-lagret på B4EW4-strukturen flödar över 2 000 fat olja per dag
 • Tethys Oils uppskattningar av utvinningsbara reserver i B4EW4-strukturen
  uppgår till mellan 2 och 4 miljoner fat olja netto till Tethys
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under oktober 2013 till
  143 388  fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 625 fat
  olja


(För tabell, se bifogad fil)

 

Vänner och investerare,

Låt oss börja med att sammanfatta att det tredje kvartalet också har levererat
goda resultat. Både finanserna och verksamheten utvecklas starkt. Under det
tredje kvartalet 2013 producerade Tethys Oil 442 352 fat olja, före avräkning
av statens andel, vilket är ett nytt produktionsrekord och motsvarar en ökning
om 23 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 (358 968 fat olja). De
internationella råoljepriserna var nästan oförändrade jämfört med tredje
kvartalet förra året och det genomsnittliga försäljningspriset uppgick till USD
102 per fat (101). Intäkter under kvartalet uppgick till MSEK 142 (116).
Resultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 52 (46). Som vid andra
kvartalet i år har fördröjningseffekter vid försäljning resulterat i att
producerade volymer är högre än sålda volymer, och vi avslutade kvartalet med
en underuttagsposition.

För andra kvartalet i rad ökade den genomsnittliga dagsproduktionen från Block
3 och 4 med 10 procent jämfört med närmast föregående kvartal, från 4 261 fat
olja per dag till 4 682 fat olja per dag. Produktionsökningen är delvis ett
resultat av den framgångsrika implementeringen av vatteninjiceringsprogrammet
på Farha Southfältet, där fem nya vatteninjiceringshål borrades under det
tredje kvartalet. Vi ligger dock fortfarande lite efter schemat, och siktar nu
på att injiceringsprogrammet skall vara fullt färdigställt, med injicering på
alla producerande förkastningsblock, i slutet på första kvartalet 2014. Till
dess kommer förseningar att av och till påverka produktionen.

Produktionsökningen är också till stor del ett resultat av framgångsrik
produktion från B4EW4-strukturen. Två borrhål är nu satta i långvarig
testproduktion från Lower Buah, och efter de senaste mycket uppmuntrande
resultaten med testflöden på över 2 000 fat från borrhålet B4EW4-5 kommer ett
tredje borrhål snart att kopplas på. Och utvärderingen av strukturen
fortsätter. 3D seismiken indikerar att Lower Buah-lagret kan vara uppdelat. En
grundlig utvärdering behövs därför innan en tredjeparts reservrevision ska
genomföras. Lower Buahlagret är mycket lovande. Alla tre borrningar i det
lagret har påträffat olja och kontaktytan mellan vatten och olja har ännu inte
fastställts. Härigenom drar Tethys slutsatsen att denna struktur kan ge Tethys
netto mellan 2 och 4 miljoner fat olja i utvinningsbara reserver. Fortsatt
utvärdering är betydelsefull och den pågående borrningen B4EW4-6, den fjärde
utvärderingsborrningen i Lower Buah, kommer att ge ytterligare viktig
information för att mäta och förstå denna struktur.

Under kvartalet genomförde vi en prospekteringsborrning i B4EW5-strukturen. Vid
borrningen påträffades olja och ett nytt oljefynd gjordes. De initiala flödena
var dock en liten besvikelse. Vi kommer därför vidta åtgärder i syfte att öka
produktionsflödena innan vi sätter hålet i ett långvarigt produktionstest. Det
viktigaste med borrningen var dock att ett oljefynd gjordes, vilket bevisar
möjligheterna med oljeprojektet i Buah.

Nästa års arbetsprogram börjar ta form. Vatteninjiceringsprogrammet på Farha
kommer att fortsätta, men vi förväntar oss också ökat fokus på
prospekteringsborrningar. En stor del av 2013 års arbetsprogram var inriktat på
seismiska studier. När bearbetningen av data från dessa studier nu närmar sig
slutet, och tolkningen hittills tyder på ett stort antal möjliga oljeförande
strukturer, är vi övertygade om att nästa års prospekteringsprogram kommer att
bli mycket mer fokuserat på borrningar.

I Litauen fortsätter produktionen på Gargzdailicensen och
prospekteringsaktiviter pågår på de andra licenserna. Insamlingen av data i
seismikstudien på Raiseiniailicensen är i det närmaste avslutad och en ny
borrning genomförs på Rietavaslicensen. Vi ser fram emot resultaten.

I oktober 2013 lämnade min mångårige samarbetspartner, vår styrelseordförande
och Tethys medgrundare Vincent Hamilton bolaget för att arbeta med och
finansiera en medicinsk forskningsstiftelse, vilken han nyligen grundade. Vince
och jag har skrivit omkring 50 brev till investerarna under åren, men denna
gång önskar jag Vince en mycket trevlig helg utan att behöva fundera på detta
brev. Vi önskar honom också lycka till med hans nya projekt. Vince har gjort
ett stort avtryck på organisationen, och kommer som konsulterande geolog
fortsätta att utöva inflytande. Men låt mig nu passa på att välkomna vår nya
styrelseordförande Staffan Knafve. Staffan har varit ledamot i Tethys styrelse
sedan årsstämman 2012. Med bakgrund inom de finansiella marknaderna tar han med
sig värdefull kunskap av ett nytt slag till ordförandestolen.

Så fortsätt följa oss, vår resa fortsätter.

 

Stockholm i november 2013

 

Magnus Nordin,

Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com