Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman den 13 maj 2020, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom samma årsstämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier till 72 589 920, varav 36 294 960 ordinarie aktier och 36 294 960 inlösenaktier. Det totala antalet röster har också ökat från 36 294 960 till 72 589 920. 

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med 5 juni 2020. Med avstämningsdag den 9 juni 2020 kommer inlösenaktierna automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 3,00 SEK. Därefter kommer antalet antal utestående aktier och röster att återgå till 36 294 960.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 8:30 CEST.
 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com